Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 34/2021 - 24Usnesení NSS ze dne 01.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 34/2021 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: K. T., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 287/18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2021, č. j. 13 Az 1/2021 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 16. 2. 2021 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2021, č. j. 13 Az 1/2021 – 29, jímž byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. MV-188735-2/OAM-2020, o zastavení řízení o stěžovatelově třetí žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Důvodem odmítnutí žaloby byla dle městského soudu skutečnost, že stěžovatel sice podal žalobu v poslední den zákonné lhůty, avšak tato žaloba neobsahovala žádný konkrétně specifikovaný žalobní bod.

[2] V kasační stížnosti stěžovatel pouze uvedl, že napadá usnesení městského soudu v celém rozsahu a že podává kasační stížnost „z důvodů uvedených v celém ust. § 103 odst. 1“ s. ř. s. Zároveň stěžovatel poukázal na to, že je napadené rozhodnutí dle jeho názoru nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Stěžovatel však žádným způsobem nespecifikoval, proč má napadené usnesení městského soudu za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, ani neuvedl žádné jiné konkrétní skutkové či právní důvody podřaditelné pod § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel neodůvodnil ani návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který ke kasační stížnosti připojil.

[3] Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 18. 2. 2021, č. j. 5 Azs 34/2021 – 7, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede důvody, pro které napadá usnesení městského soudu (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a dále, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení téhož usnesení uvedl a doložil skutečnosti svědčící o tom, že by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí pro něj znamenaly nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám (§ 107 ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel byl zároveň poučen mj. o tom, že pokud neodstraní vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2021, č. j. 5 Azs 34/2021 – 7, bylo doručeno zvolené zástupkyni stěžovatele do datové schránky dne 23. 2. 2021. Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stěžovatel doplnil podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 3. 2021, avšak kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna nebyla.

[5] Podle § 106 odst. 3 s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[6] Ústavní soud již v nálezu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06, publ. pod č. 152/2006 Sb. ÚS, uvedl, že „tak závažné procesní oprávnění, jakým je možnost stěžovatele rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody, nelze činit závislou na právně nejisté a nepředvídatelné skutečnosti, zda soud vyzve stěžovatele k doplnění náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s. či nikoli. To nic nemění na skutečnosti, že pokud je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s., může rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody jen ve lhůtě jednoho měsíce v tomto ustanovení zakotvené, pokud nebyla na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů soudem prodloužena“. Soudní řád správní zakotvuje koncentraci řízení o kasační stížnosti, je-li stěžovatel podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzván k doplnění kasační stížnosti. Uplatnit důvody dosud v kasační stížnosti neuplatněné tedy v takovém případě lze pouze v měsíční lhůtě stanovené usnesením soudu, kterou lze prodloužit pouze na včasnou žádost stěžovatele. K důvodům kasační stížnosti uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nelze s ohledem na opožděnost takového doplnění kasační stížnosti přihlížet (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2009, č. j. 2 As 28/2009 – 28, dostupné na www.nssoud.cz).

[7] V daném případě stěžovatel podal blanketní kasační stížnost, kterou ve stanovené lhůtě nedoplnil. Z důvodu neodstranění vad kasační stížnosti tak není možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 3 a § 120 s. ř. s. odmítl.

[8] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatele na přiznání jejího odkladného účinku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 1. dubna 2021

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru