Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 33/2008 - 40Usnesení NSS ze dne 29.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 33/2008 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: D. A., JUDr. Martinem Šmerdou, advokátem se sídlem Vránova 39, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2007, č. j. 56 Az 179/2007 - 13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Martina Šmerdy seurčuje částkou 5712 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 9. 2007, č. j. OAM-1-741/VL-01-ZA04-2007, jímž byla žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jako zjevně nedůvodná.

Usnesení krajského soudu bylo shora uvedené zákonné zástupkyni žalobkyně doručeno dne 13. 12. 2007 v Pobytovém středisku Zastávka. Kasační stížnost jménem žalobkyně její zákonná zástupkyně podala osobně u Krajského soudu v Brně dne 3. 1. 2008, přičemž zároveň požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného usnesení stěžovatelce, tedy čtvrtek 13. 12. 2007. Poslední den lhůty tak připadl na čtvrtek dne 27. 12. 2007, kterýmžto dnem také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná u Krajskému soudu v Brně dne 3. 1. 2008 je tak zjevně opožděná. Vzhledem k tomu, že i žádost o ustanovení zástupce byla podána až po marném uplynutí lhůty pro prodání kasační stížnosti, nemohlo v tomto případě dojít ke stavění této lhůty ve smyslu § 35 odst. 8 poslední věty s. ř. s.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Hotové výdaje a odměnu za zastupování platí ustanovenému advokátovi stát (ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.). Celková částka 5712 Kč se v daném případě sestává z odměny za 2 úkony právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení a v písemném podání, jímž bylo doplnění kasační stížnosti, a dále ze dvou paušálů na náhradu hotových výdajů, vše zvýšeno o částku odpovídající DPH 19 % (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f/, § 11 odst. 1 písm. b/ a d/, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve spojení s § 35 odst. 8 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud neuznal za samostatný úkon právní služby nahlížení a studium spisu, které advokát rovněž uplatňoval. Tuto činnost ustanoveného advokáta je třeba považovat za součást úkonu právní služby spočívajícího v převzetí a přípravě zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., nikoli za samostatný úkon právní služby, jenž by byl svou povahou nejbližší prostudování trestního spisu při skončení vyšetřování ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 11 odst. 3 citované vyhlášky. V daném případě se jedná o nezbytný krok na počátku zastupování v řízení o kasační stížnosti, aby se ustanovený advokát s věcí seznámil, nejde tedy o úkon srovnatelný s prostudováním trestního spisu dle cit. ustanovení vyhlášky, k němuž dochází v průběhu trestního řízení, a to po skončení jeho přípravné fáze.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru