Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 315/2005Usnesení NSS ze dne 24.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

5 Afs 13/2003


přidejte vlastní popisek

5 Azs 315/2005 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: T. H. T., zast. advokátkou JUDr. Irenou Strakovou, AK Žitná 45, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2005, č. j. 36 Az 152/2004 – 30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla zamítnuta žaloba žalobkyně - nyní stěžovatelka - proti rozhodnutí žalovaného ministerstva ze dne 19. 5. 2004, č. j. OAM-1652/VL-19-05-2004 o neudělení azylu v České republice.

Rozsudek byl stěžovatelce doručen v průběhu úložní doby dne 9. 9. 2005 a žalovanému již dne 30. 8. t. r.; nabyl tak právní moci dne 9. 9. 2005.

Kasační stížnost je datována dnem 27. 9. 2005 a k poštovní přepravě byla předána téhož dne; prezenční razítko Krajského soudu v Brně je opatřeno datem 29. 9. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu, od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle odst. 2 lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty určené podle

č. j. 5 Azs 315/2005 - 57

týdnů je dána dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů, připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

V daném případě dnem určujícím počátek lhůty ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Brně. Tak se stalo dne 9. 9. 2005, což byl pátek, všední den. Den následující po dni doručení je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty – tj. dnem doručení, tedy opět pátek, všední den, 23. 9. 2005.

Podle ust. § 106 odst. 2, § 40 s. ř. s. posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byl den 23. 9. 2005.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost datovaná a podaná dne 27. 9. 2005 byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. ledna 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru