Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 31/2007Usnesení NSS ze dne 26.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMin. vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 31/2007 - 76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. P., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2006, č. j. 56 Az 23/2006 – 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byl dle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítnut návrh stěžovatele na přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 1. 2006, č. j. OAM-2285/VL-20-ZA07-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný žádost stěžovatele o azyl zamítl jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel v kasační stížnosti pouze namítal, že s rozhodnutím nesouhlasí a požádal o právního zástupce, aniž by jakkoli specifikoval kasační důvody. O návrhu stěžovatele, aby mu byl ustanoven právní zástupce, rozhodl krajský soud usnesením č. j. 56 Az 23/2006 -44 ze dne 5. října 2006 tak, že jej z důvodu nedoložení podmínek pro osvobození od soudního poplatku zamítl. Výrokem II. výše citovaného usnesení pak stěžovatele vyzval k odstranění absence právního zastoupení. Proti usnesení o neustanovení právního zástupce podal stěžovatel kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 5 Azs 170/2006 - 64 ze dne 25. 1. 2007 odmítl.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 5 Azs 31/2007 - 77

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven.

O návrhu stěžovatele na ustanovení právního zástupce, rozhodl krajský soud usnesením č. j. 56 Az 23/2006 - 44 ze dne 5. října 2006 tak, že jej z důvodu nedoložení podmínek pro osvobození od soudního poplatku zamítl. Výrokem II. výše citovaného usnesení pak stěžovatele vyzval k odstranění absence právního zastoupení. Proti usnesení o neustanovení právního zástupce podal stěžovatel kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 5 Azs 170/2006 - 64 ze dne 25. 1. 2007 odmítl.

Dne 8. 3. 2007 byl stěžovatel opětovně usnesením č. j. 56 Az 23/2006 - 72 krajským soudem vyzván, aby odstranil nedostatek svého podání ze dne 1. 8. 2006 spočívajícího v tom, že není zastoupen advokátem. Současně krajský soud stěžovatele poučil o následcích nesplnění této výzvy.

Stěžovateli bylo usnesení zasláno na adresu místa jeho pobytu, kterou uvedl v kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 19. 3. 2007 uplynutím úložní doby.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu k předložení plné moci udělené advokátovi nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru