Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 301/2020 - 22Usnesení NSS ze dne 22.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 301/2020 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: S. S., zastoupený JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem se sídlem Joštova 138/4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2020, č. j. 18 Az 10/2020 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Dne 15. 9. 2020 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2020, č. j. 18 Az 10/2020 - 48, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 12. 2019 (v rozsudku krajského soudu uvedeno chybné datum 1. 3. 2020 – pozn. NSS), č. j. OAM-48/ZA-ZA11-HA10-2019, kterým stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, §14a ani § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění.

[2] Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve otázkou, zda jsou v dané věci splněny veškeré podmínky pro vydání meritorního rozhodnutí, a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[3] Ze spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek krajského soudu byl dle § 42 odst. 1 a 2 s. ř. s. doručován zástupci stěžovatele do datové schránky. Z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného ve spise na č. l. 50 je zřejmé, že rozsudek byl do předmětné datové schránky zástupce dodán dne 28. 8. 2020 a doručen dne 31. 8. 2020.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí, zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného usnesení stěžovateli, resp. jeho zástupci, tedy pondělí 31. 8. 2020. Poslední den lhůty tak připadl na pondělí 14. 9. 2020 a tímto dnem lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost stěžovatel podal prostřednictvím svého zástupce datovou schránkou u Nejvyššího správního soudu až dne 15. 9. 2020 a tato kasační stížnost je tak podána opožděně.

[5] Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítnout.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 22. října 2020

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru