Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 261/2019 - 45Usnesení NSS ze dne 07.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 261/2019 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci nezl. A. I. S., zast. advokátem Mgr. Filipem Schmidtem, se sídlem Ovenecká 78/33, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 7. 2019, č. j. 41 Az 4/2018 – 35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce Mgr. Filipu Schmidtovi se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 8 228 Kč; tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního

soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla v rozsahu návrhu stěžovatele, aby soud vyslovil, že se mu prodlužuje mezinárodní ochrana ve formě doplňkové ochrany ve smyslu § 14a zákona o azylu, a to na dobu 24 měsíců, žaloba odmítnuta; ve zbytku soud žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 8. 2018, č. j. OAM-921/ZA-ZA-P07-VL11-2017, ve věci mezinárodní ochrany zamítl.

[2] Podáním, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 2. 7. 2020, vzal stěžovatel, resp. jeho zákonná zástupkyně, kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to z důvodu odcestování zpět do vlasti.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Ustanovenému zástupci žalobce náleží odměna a náhrada hotových výdajů dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu [§ 11 odst. 1 písm. a) a d); § 13 odst. 4] ve spojení s § 57 odst. 2 s. ř. s. v celkové výši 8 228 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní koci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

V Brně dne 7. července 2020

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru