Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 23/2007Usnesení NSS ze dne 29.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 23/2007 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č. j. 48 Az 20/2005 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o ustanovení právního zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku krajského soudu č. j. 48 Az 20/2005 - 25 ze dne 29. 9. 2005. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 4. 2005, č. j. OAM-84/CU-09-P08-2004, kterým žalovaný stěžovateli neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“) a zároveň rozhodl, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Stěžovatel podal proti výše uvedenému usnesení kasační stížnost, ve které namítal, že mu nebyla doručena výzva k prokázání majetkových poměrů. Tato mu byla doručena až současně s napadeným usnesením. Je přesvědčen, že jeho případ odůvodňuje osvobození od soudních poplatků, když po dobu řízení pobírá kapesné ve výši 16 Kč na den a jiného příjmu neměl. Současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud nemůže kasační stížnost projednat a je nucen tuto odmítnout z důvodu naplnění zákonných podmínek zakotvených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Ve smyslu tohoto ustanovení soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o této věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

č. j. 5 Azs 23/2007 - 78

V daném případě stěžovatel bezprostředně po podání kasační stížnosti proti napadenému usnesení, dne 14. 2. 2007 vyhověl výzvě krajského soudu a tomuto doložil majetkové poměry odůvodňující osvobození od soudních poplatků. Protože tak byly splněny podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů, krajský soud usnesením ze dne 15. 2. 2007 č. j. 48 Az 20/2005 - 68 žádosti stěžovatele vyhověl a ustanovil mu k ochraně jeho práv zástupce Mgr. Romana Verešpeje, advokáta se sídlem v Brně, Orlí 18.

S ohledem na shora uvedené, kdy již žádosti stěžovatele o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu ze dne 29. 9. 2005, č. j. 48 Az 20/20005 - 27, bylo vyhověno a krajský soud usnesením ze dne 15. 2. 2007 rozhodl o ustanovení zástupce, brání novému projednání věci na základě podané kasační stížnosti stěžovatele překážka věci pravomocně rozhodnuté (rei iudicatae).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru