Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 192/2017 - 36Usnesení NSS ze dne 04.10.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

5 Azs 192/2017 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobkyně: V. T. T., proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2017, č. j. 1 A 7/2016 – 60,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n emá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, ze dne 4. 9. 2015, č. j. KRPA-71074-81/ČJ-2015-000022, byla žalobkyni dle § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na rozhodnutí o správním vyhoštění ze dne 4. 5. 2010, č. j. CPPH-8339/ČJ-2010-004003, nově stanovena doba k vycestování z území do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Žalobkyně podala proti rozhodnutí, jímž jí byla nově stanovena doba k vycestování, odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 1. 2016, č. j. CPR-36979-2/ČJ-2015-930310-V238, zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

[2] Žalobkyně následně podala žalobu proti rozhodnutí žalovaného u Městského soudu v Praze, jenž ji rozsudkem ze dne 24. 3. 2016, č. j. 1 A 7/2016 - 31, zamítl. Tento rozsudek byl na základě kasační stížnosti žalobkyně zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 Azs 69/2016 – 31, a věc byla vrácena městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud v dané věci rozhodoval znovu rozsudkem ze dne 20. 6. 2017, č. j. 1 A 7/2016 – 60, jímž žalobu opětovně zamítl.

[3] Žalobkyně (stěžovatelka) poté podala dne 3. 7. 2017 proti rozsudku městského soudu kasační stížnost, přičemž byla na základě plné moci ze dne 27. 10. 2011 zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1.

[4] Dne 7. 8. 2018 oznámil Mgr. Petr Václavek Nejvyššímu správnímu soudu, že došlo k ukončení právního zastupování stěžovatelky ke dni 9. 5. 2018.

[5] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[6] Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 10. 8. 2018, č. j. 5 Azs 192/2017 - 34, ke splnění podmínky vyplývající z § 105 odst. 2 s. ř. s., tedy buď aby stěžovatelka předložila plnou moc udělenou jinému advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů požadováno pro výkon advokacie. Současně soud poučil stěžovatelku, že nebude-li uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[7] Na tuto výzvu, která byla stěžovatelce doručena dne 14. 8. 2018, stěžovatelka nijak nereagovala.

[8] Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení stěžovatelky advokátem či doložení dokladů o požadovaném právnickém vzdělání dle § 105 odst. 2 s. ř. s. a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 105 odst. 2 a § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2018

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru