Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 187/2005Usnesení NSS ze dne 24.08.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 187/2005 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka vprávní věci žalobce: K. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2004, č. j. 47 Az 30/2004 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou osobně ke Krajskému soudu v Praze dne 16. 2. 2005, se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba podaná proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 1. 2004, č. j. OAM-1106/VL-10-P08-2003.

Ze spisu vyplývá, že rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku, byl stěžovateli doručen dne 27. 1. 2005 na adresu P. s. B.-J., B. p. B. a to ve smyslu § 46 odst. 4 o. s. ř.

Podle ust. § 46 odst. 4 o. s. ř. nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Pokus doručovatele doručit dne 17. 1. 2005 stěžovateli zásilku na výše uvedené adrese nebyl úspěšný, neboť tento nebyl zastižen, a proto byla zásilka téhož dne uložena na poště. V úložní době si stěžovatel zásilku, obsahující rozsudek soudu, nevyzvedl,

č. j. 5 Azs 187/2005 - 52

proto k jeho doručení došlo ve smyslu § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s ust. § 42 odst. 5 s. ř. s. posledním dnem úložní doby – tj. ve čtvrtek 27. 1. 2005. Dne 14. 2. 2005 se stěžovatel dostavil ke Krajskému soudu v Praze, kde mu byl rozsudek téhož dne předán.

Za den doručení rozhodnutí, ode kterého počíná běžet lhůta k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 5 s. ř. s.), však nelze považovat den, kdy si stěžovatel rozhodnutí na soudě osobně převzal – tj. 14. 2. 2005, neboť se tak stalo poté, co uplynula desetidenní úložní doba, jejíž poslední den se považuje za den doručení rozsudku stěžovateli, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl (§ 46 odst. 4 o. s. ř.).

Protože nebylo prokázáno, že by se stěžovatel v místě doručování nezdržoval, je třeba vycházet z toho, že rozsudek soudu byl účinně uložen na poště dne 17. 1. 2005; za den doručení písemnosti se proto považuje poslední den úložní doby – tj. čtvrtek 27. 1. 2005.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu § 40 odst.1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení rozsudku soudu stěžovateli – tj. čtvrtek 27. 1. 2005. Ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. den následující po dni doručení je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který es svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty - tj. dnem doručení, a to na čtvrtek 10. 2. 2005.

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. byl tak čtvrtek 10. 2. 2005 posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost podaná osobně dne 16. 2. 2005 byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

č. j. 5 Azs 187/2005 - 53

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. srpna 2005

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru