Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 18/2004Rozsudek NSS ze dne 23.04.2004

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 18/2004 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: H. V. V., zast. advokátem Mgr. Markem Sedlákem, se sídlem AK Brno, Příkop 8, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2003, č. j. 55 Az 199/2003 - 22,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2003, č. j. 55 Az 199/2003 – 22 se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 11. 2002, č. j. OAM-10149/VL-11-ZA-03-2001 nebyl žalobci udělen azyl v České republice z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § § 12,13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a bylo rozhodnuto podle § 28, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 29. 11. 2002 opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze,o němž tento soud nerozhodl do 31. 12. 2002, a proto o něm ve smyslu čl. II zákona č. 519/2002 Sb. a ust. § 129 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) a ust. § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. rozhodl Krajský soud v Brně. Usnesením tohoto soudu ze dne 19. 8. 2003, č. j. 36 Az 375/2003 - 19, byl opravný prostředek odmítnut.

č. j. 5 Azs 18/2004 - 44

Proti usnesení Krajského soudu v Brně podal žalobce – nyní stěžovatel (§ 102 s. ř. s.) kasační stížnost, v níž namítá nezákonnost napadaného usnesení o odmítnutí návrhu ve smyslu ust. § 103 písm. e) s. ř. s. Nesouhlasí se závěrem krajského soudu, že jeho podání ze dne 27. 11. 2002 postrádá základní náležitosti podle § 37 odst. 2 a 3 soudního řádu správního a základní náležitosti žaloby vymezené v ust. § 71 odst. 1 písm. a) až f) cit. zákona. Namítá, že podání splňovalo náležitosti a soud mohl ve věci jednat a rozhodnout.Navrhuje proto, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření se ztotožnil se závěrem krajského soudu a navrhl kasační stížnost jako nedůvodnou zamítnout.

Součástí podané kasační stížnosti je i žádost stěžovatele o přiznání odkladného účinku ve smyslu § 107 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud posoudil v prvé řadě nezbytnost vydání rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti dle § 107 s. ř. s. a dospěl k závěru, že o něm není třeba rozhodovat tam, kde je o kasační stížnosti věcně rozhodováno bez prodlení po jejím předložení Nejvyššímu správnímu soudu a po nezbytném poučení účastníků řízení , neboť se jedná o věc, která byla vyřízena v souladu s ustanovením § 56 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. přednostně.

Kasační stížnost je důvodná.

Dle ust. § 103 písm. e) s. ř. s. lze kasační stížnost podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Ze spisového materiálu, tak jak byl předložen, Nejvyšší správní soud zjistil, že usnesením ze dne 21. 5. 2003, č. j. 55 Az 199/2003 - 23, Krajský soud v Brně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil a upřesnil své podání tak, aby bylo zřejmé: v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá a kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno.Na výzvu soudu žalobce nereagoval, a proto krajský soud, poté kdy shledal, že podání nesplňuje všechny podmínky a trpí takovými vadami, které brání meritornímu přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí, návrh žalobce odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s.

Z obsahu podaného opravného prostředku proti rozhodnutí žalovaného vyplývá, že žaloba náležitosti, k jejichž doplnění byl stěžovatel vyzván a které jsou vymezeny v ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. a v § 71 odst.1 s. ř. s., obsahovala. Datum doručení rozhodnutí je zřejmé z postoupení opravného prostředku žalovaným Vrchnímu soudu v Praze ze dne 28. 11. 2002, kde je uvedeno, že rozhodnutí bylo doručeno 26. 11. 2003; údaj rozhodný pro posouzení včasnosti podané žaloby byl zcela jednoznačně stvrzen správním orgánem, který doručení provedl. Byla-li žaloba odůvodněna tím, že rozhodnutí žalovaného nevycházelo ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu, žalovaný neprovedl šetření nezbytná k objasnění okolností rozhodných pro řádné posouzení věci, přičemž porušil ust. § 3 odst. 3 a 4, § 32 odst. 1, § 46 a § 47 odst. 3 správního řádu, nelze přisvědčit závěru krajského soudu, že důvody žaloby nebyly uvedeny. Žaloba rovněž obsahovala specifikaci napadeného rozhodnutí, označení žalovaného, řádnou identifikaci žalobce.

č. j. 5 Azs 18/2004 - 45

Při shrnutí výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v podaném opravném prostředku proti rozhodnutí žalovaného, vymezil stěžovatel meze a rozsah přezkumné činnosti soudu způsobem dostačujícím, když napadl rozhodnutí žalovaného z důvodu, že jej považoval za nezákonné z důvodu nesprávného právního posouzení a z důvodu vady řízení, spočívající v tom, že skutková podstata, ze které správní orgán vycházel nevychází ze spolehlivě a úplně zjištěného stavu věci.Bylo-li možno z obsahu podané žaloby, jakož i z obsahu správního spisu, který měl soud k dispozici nepochybné, že žaloba byla podána včas, byly zřejmé důvody z nichž je žaloba podána, jakož i to, čeho se žalobce domáhá, není nikterak odůvodněn takový formalistický přístup soudu, kdy je žalobce vyzýván ke sdělení údajů o nichž není pochyb. Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že byl opravný prostředek stěžovatele projednatelný a soud mohl napadené rozhodnutí žalovaného přezkoumat.

Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl dle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnut návrh stěžovatele, je nezákonné, a proto podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. napadené rozhodnutí krajského soudu

zrušil a věc vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud prvního stupně ve svém novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 23. 4. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru