Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 173/2019 - 18Usnesení NSS ze dne 13.09.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

5 Azs 173/2019 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: A. B., zast. advokátkou JUDr. Irenou Strakovou, se sídlem Karlovo nám. 18, Praha 2, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2019, č. j. 1 A 22/2019 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 7. 2019 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 4. 2019, č. j. CPR-31126-4/ČJ-2018-930310-V237. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání stěžovatele a potvrdila rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 25. 8. 2018, č. j. KRPA-319570-16/ČJ-2018-000022, kterým bylo stěžovateli podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena na 1 rok.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) je jednou z náležitostí kasační stížnosti uvedení důvodu podané kasační stížnosti. Stěžovatel má uvést, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a takto uvedený důvod i blíže skutkově a právně konkretizovat. Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany Nejvyššího správního soudu, který je uplatněnými důvody vázán (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Kasační stížnost, jež neobsahuje žádné námitky, nelze ve svém důsledku projednat.

[3] Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, co podatel navrhuje. V případě kasační stížnosti musí tedy stěžovatel navrhnout, jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout.

[4] Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s., vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 7. 2019, č. j. 5 Azs 173/2019 - 4, k odstranění vad kasační stížnosti, konkrétně k tomu, aby uvedl, z jakého důvodu dle § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a tento důvod blíže skutkově a právně konkretizoval, a aby uvedl, čeho se kasační stížností domáhá (petit). K tomu určil soud stěžovateli lhůtu 1 měsíce od doručení usnesení.

[5] Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím datové schránky jeho zástupkyně dne 8. 7. 2019. Lhůta k odstranění vad kasační stížnosti ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dne 8. 8. 2019. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. září 2019

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru