Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 146/2006Usnesení NSS ze dne 11.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 146/2006 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ch. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 2. 2. 2006, č. j. 60 Az 120/2005 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, ze dne 14. 3. 2006, podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 2. 2. 2006, č. j. 60 Az 120/2005 - 31, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, ze dne 2. 10. 2005, č. j. OAM-1842/VL-10-11-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl jako zjevně nedůvodnou dle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 6. 2006, č. j. 60 Az 120/2005 - 58, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků, neboť stěžovatel neprokázal, své majetkové a sociální poměry. Současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení nedostatek zastoupení odstranil předložením dokladu o řádném zastoupení stěžovatele advokátem pro řízení o kasační stížnosti, dále aby doplnil údaje o tom, v jakém rozsahu předmětný rozsudek napadá a uvedl důvody kasační stížnosti dle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. V odůvodnění tohoto usnesení soud výslovně uvedl, že žádost stěžovatele o ustanovení zástupce byla zamítnuta a stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Zároveň krajský soud stěžovatele poučil o tom, že pokud tento nedostatek nebude přes výzvu soudu odstraněn a v řízení nebude možno pokračovat, kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení bylo doručeno ve smyslu ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 16. 9. 2006.

č. j. 5 Azs 146/2006 - 74

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát, na výzvu soudu (usnesení ze dne 23. 6. 2006 č. j. 60 Az 120/2005 - 58, doručené dne 16. 9. 2006) stěžovatel nereagoval a plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 11. prosince 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru