Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 136/2006Usnesení NSS ze dne 26.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 136/2006 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. S. A., zastoupený opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 3. 2006, č. j. 30 Az 91/2005 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. 8. 2005, č. j. OAM-861/VL-07-K03-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný stěžovateli neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“) a současně rozhodl, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

Stěžovatel kasační stížnost podal z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), bez toho, aniž by tyto důvody jakkoliv konkretizoval. Stěžovatel s napadeným rozsudkem nesouhlasí a domnívá se, že byl v předchozím řízení zkrácen na svých právech. Stěžovatel navrhl rozsudek krajského soudu zrušit a současně požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci,

č. j. 5 Azs 136/2006 - 50

když v samostatném návrhu po podání kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost zaslal krajský soud stěžovateli ke zjištění osobních a majetkových poměrů usnesení č. j. 30 Az 91/2005 - 34 s výzvou k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 14 dnů tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Krajský soud stěžovateli výše uvedenou výzvu zasílal na adresu uvedenou v kasační stížnosti – u pana B. H, K M. 1689/11, P. 9. Policie ČR krajskému soudu sdělila, že na této adrese se stěžovatel nezdržuje a jiná adresa stěžovatele není známa. S ohledem na neznámý pobyt ustanovil krajský soud dne 21. 6. 2006 stěžovateli opatrovníka, pana Mgr. J. K. Tomu doručil dne 24. 7. 2006 formulář k majetkovým poměrům spolu s výzvou k doplnění. Na výzvu soudu nebylo ve stanovené lhůtě reagováno a proto soud dne 7. 8. 2006 usnesením č. j. 30 Az 91/2005 - 42 žádost stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl. Současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc pro advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Zároveň krajský soud stěžovatele poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 14. 8. 2006.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu k předložení plné moci udělené advokátovi nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. ledna 2007

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru