Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 133/2005Usnesení NSS ze dne 27.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 133/2005 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: M. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2005, č. j. 61 Az 108/2004 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2005, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. 5. 2004, č. j. OAM-1707/VL-10-03-2004, kterým žalovaný zamítl žádost o azyl stěžovatelky jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“).

Současně s tím stěžovatelka navrhla, aby byl její kasační stížnosti přiznán odkladný účinek a požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti požádala, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost krajský soud stěžovatelce dne 17. 8. 2005 zaslal formulář - vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Stěžovatelku a současně stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů zaslala tento řádně vyplněný, podepsaný a datovaný zpět soudu. Stěžovatelce byla ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6, § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s. doručena výše uvedená výzva dne 22. 8. 2005, a to uplynutím třídenní úložní lhůty. V soudem stanovené desetidenní lhůtě stěžovatelka své majetkové a osobní poměry nedoložila.

č. j. 5 Azs 133/2005 - 49

Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 7. 11. 2005, č. j. 61 Az 108/2004 - 44 stěžovatelce advokáta neustanovil. V odůvodnění uvedl, že stěžovatelka na výzvu k doložení majetkových a osobních poměrů ve stanovené lhůtě nereagovala. Současně krajský soud v odůvodnění napadeného usnesení stěžovatelku poučil, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a vyzval ji, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení zvolila zástupce z řad advokátů. Předmětné usnesení bylo stěžovatelce doručeno do vlastních dne 23. 11. 2005.

Stěžovatelka přes poučení soudu ve stanovené lhůtě nepředložila plnou moc udělenou advokátovi.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ani přes shora uvedené nedoložila, že by byla zastoupena advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupena ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba – tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost - odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru