Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 122/2021 - 13Usnesení NSS ze dne 08.06.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

5 Azs 122/2021 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: V. M., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Karlovo náměstí 18, Praha 2, proti žalovanému: Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2021, č. j. 46 A 18/2020 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností ze dne 5. 5. 2021 se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč. Soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 17. 5. 2021, č. j. 5 Azs 122/2021 – 4, vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil jí k tomu zákonnou lhůtu 15 dnů.

[3] Usnesení bylo do datové schránky zástupce stěžovatelky doručeno dne 17. 5. 2021, lhůta ke splnění poplatkové povinnosti započala běžet dne 18. 5. 2021, její konec připadl na den 1. 6. 2021. Stěžovatelka dne 27. 5. 2021 zaslala soudu pouze doplnění odůvodnění žádosti o přiznání odkladného účinku, aniž by však soudní poplatek za žádost o přiznání odkladného účinku ani za kasační stížnost uhradila.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“ Stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradila, proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavit. Za této situace již Nejvyšší správní soud pro nadbytečnost nerozhodoval o žádosti o přiznání odkladného účinku.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2021

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru