Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 98/2013 - 68Usnesení NSS ze dne 16.12.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTeplárna Liberec a.s.
Krajský úřad Libereckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 98/2013 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34a, zastoupeného Mgr. Martinem Pecklem, advokátem se sídlem Praha 2, Italská 753/27, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem Liberec, U Jezu 642/2a, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 23. 10. 2013, č. j. 59 A 25/2013 - 59,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, kterým tento soud s odkazem na § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zamítl žalobu, v níž se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2013, č. j. OÚPSŘ 334/2012-330-rozh.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 13. 11. 2013, č. j. 5 As 98/2013 - 59, vyzval ke splnění této povinnosti. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích jeho nezaplacení ve stanovené lhůtě.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli řádně doručeno dne 27. 11. 2013. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 9. 12. 2013. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru