Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 92/2017 - 13Usnesení NSS ze dne 24.04.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcŽivotní prostředí - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 As 92/2017 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobců: a) E. S. a b) J. S., zastoupeni Mgr. Dušanem Havlenou, advokátem se sídlem Nad Vdovečkem 1206, Blatná, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2017, č. j. 30 A 103/2014 - 107,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 31. 3. 2017 byla u Nejvyššího správního soudu podána kasační stížnost žalobců (dále jen „stěžovatelé“) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 27. 2. 2017, č. j. 30 A 103/2014 - 107. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatelů proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2014, č. j. ŽP/6387/14, kterým žalovaný změnil rozhodnutí Obecního úřadu Žihobce (dále jen „správní orgán I. stupně“) tak, že za slovní spojení „na stavební parcele X“ doplnil „a na pozemku p. č. X“. Ve zbytku rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Správní orgán I. stupně rozhodnutím ze dne 7. 5. 2014, č. j. 94/2014, uložil každému ze stěžovatelů povinnost připojit budovu č. p. X včetně příslušenství v obci Ž., část Ž., na stavební parcele č. X, k. ú. Ž., jejímiž vlastníky jsou stěžovatelé, na oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod v obci Ž., a to nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelé neuhradili soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud je proto usnesením ze dne 5. 4. 2017, č. j. 5 As 92/2017 - 4, vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek, který za každého z nich činí částku 5000 Kč, celkem tedy 10 000 Kč.

Uvedené usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatelů do datové schránky dne 10. 4. 2017. Lhůta 7 dnů pro zaplacení soudního poplatku tak stěžovatelům uplynula dne 17. 4. 2017. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelé ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost nezaplatili.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. dubna 2017

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru