Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 8/2014 - 14Usnesení NSS ze dne 28.02.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCG HOLDING, s.r.o.
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

5 As 8/2014 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: CG HOLDING, s.r.o., se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, zast. JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 30, Praha 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, č. j. 8 A 213/2011 – 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 9. 12. 2013 u Městského soudu v Praze kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, č. j. 8 A 213/2011 – 35, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Touto žalobou se stěžovatel domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat rozhodnutí ve správním řízení o návrhu stěžovatele ze dne 17. 8. 2010, aby byla J. P. uložena povinnost zaplatit stěžovateli částku ve výši 1259 Kč.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nesplnil poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 1. 2014, č. j. 5 As 8/2014 – 5, k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky jeho zástupce dne 13. 2. 2014. Desetidenní lhůta pro zaplacení poplatku tak uplynula v pondělí dne 24. 2. 2014.

Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. února 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru