Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 75/2006 - 91Usnesení NSS ze dne 06.02.2009

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízení1) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2) Magistrát města Ostravy
VěcStátní a finanční kontrola

přidejte vlastní popisek

5 As 75/2006 - 99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 – 42,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě žalobce jako stěžovatel brojil proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla ve výroku I. žaloba proti rozhodnutí Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17. 3. 2005, č. j. DSH/2549/05 zamítnuta, výrokem II. rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a výrokem III. krajský soud vyloučil žaloby na nesprávný úřední postup a odškodnění žalobce vůči Magistrátu města Ostravy a vůči Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k samostatnému projednání.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 7. 2006 ustanovil advokáta JUDr. Vítězslava Blahuta jako zástupce žalobce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 19. 4. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 - 42.

Usnesení o ustanovení zástupce bylo žalobci doručeno dne 21. 8. 2006. Tentýž den zaslal stěžovatel krajskému soudu kasační stížnost proti usnesení č. j. 22 Ca 81/2005 – 62 v elektronické formě podepsanou elektronicky.

V kasační stížnosti proti usnesení o ustanovení advokáta žalobce jako stěžovatel namítal, že návrh na ustanovení zástupce nepodal. Rovněž v soudním spisu návrh stěžovatele na ustanovení zástupce nebyl.

Vzhledem k této situaci Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 22. 8. 2007, č. j. 5 As 24/2007 – 77 zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 7. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 – 62, o ustanovení zástupce žalobci pro řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 – 42,

č. j. 5 As 75/2006 - 100

když konstatoval, že řízení před krajským soudem bylo zmatečné v tom, že chyběla podmínka řízení a to návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze soudního spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení není splněna, neboť žalobce jako stěžovatel v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 – 42, nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci.

Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením č. j. 5 As 75/2006 - 91 ze dne 6. 2. 2009 vyzval, aby do patnácti dnů od doručení této výzvy zaslal Nejvyššímu správnímu soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování stěžovatele v řízení o jeho kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2006, č. j. 22 Ca 81/2005 – 42.

Současně byl stěžovatel ve shora uvedeném usnesení poučen, že nesplní-li tuto výzvu, může Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout. Usnesení č. j. 5 As 75/2006 – 91 ze dne 6. 2. 2009 bylo stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2009.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu Nejvyššího správního soudu k doložení plné moci udělené advokátovi nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba (obdobně na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. i kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru