Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 73/2017 - 21Usnesení NSS ze dne 23.03.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFOLTÝN s.r.o.
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

5 As 73/2017 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: FOLTÝN s. r. o., se sídlem V Osikách 521/18, Praha 10, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2017, č. j. 10 A 34/2017 – 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. 2. 2017, č. j. 10 A 34/2017 – 35, odmítl žalobu ze dne 4. 2. 2017, jíž se žalobce domáhal zrušení rozkladového rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 10. 1. 2017, č. j. ČTÚ-80 227/2016-603, a dále zrušení rozhodnutí žalovaného vydaného v I. stupni ze dne 20. 6. 2016, č. j. ČTÚ-34 930/2014-637/IX. vyř. – HaZ, jímž bylo rozhodnuto o návrhu společnosti Vodafone Czech Republic a. s. proti žalobci o zaplacení ceny za poskytnuté služby elektronických komunikací v celkové výši 2020,08 Kč.

V odůvodnění usnesení městský soud uvedl, že se v posuzované věci nejedná o věc správního soudnictví, ale o věc vyplývající ze vztahů soukromého práva, a tudíž má být projednána v občanském soudním řízení podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Městský soud tedy žalobu usnesením dle § 46 odst. 2 s. ř. s. odmítl a žalobce poučil o tom, že do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení může v dané věci podat žalobu v občanském soudním řízení k místně příslušnému okresnímu, resp. obvodnímu soudu (§ 249 odst. 1 o. s. ř.). Městský soud žalobce současně poučil o možnosti podat proti jeho usnesení ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.

Proti uvedenému usnesení městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost nesprávně označenou jako „Námitka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2017, doručeného dne 10. 2. 2017, č. j. 10 A 34/2017 – 35“, v níž namítal nezákonnost napadeného usnesení a domáhal se jeho opravy, jakož i zrušení rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 10. 1. 2017, č. j. ČTÚ-80 227/2016-603, a rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2016, č. j. ČTÚ-34 930/2014-637/IX. vyř. – HaZ.

Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve otázkou, zda jsou v dané věci splněny veškeré podmínky řízení, a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Z údajů na potvrzení o dodání a doručení do datové schránky (č. l. 36 spisu městského soudu) vyplývá, že napadené usnesení bylo v souladu s § 49 odst. 6 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. stěžovateli řádně doručeno do datové schránky dne 10. 2. 2017.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí, zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného usnesení stěžovateli, tedy pátek 10. 2. 2017. Poslední den lhůty tak připadl na pátek 24. 2. 2017 a tímto dnem lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost stěžovatel podal elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem u městského soudu až dne 27. 2. 2017 a tato kasační stížnost je tak podána opožděně.

Městský soud přitom v napadeném usnesení stěžovatele řádně poučil, že je ve věci možné podat kasační stížnost, v jaké lhůtě a ke kterému soudu.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítnout.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 23. března 2017

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru