Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 72/2011 - 67Usnesení NSS ze dne 19.08.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKOHOUT invest v.o.s.
Ministerstvo životního prostředí
VěcŽivotní prostředí - odpady

přidejte vlastní popisek

5 As 72/2011 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: KOHOUT invest v.o.s., Družstevní 442, 753 01 Hranice, zastoupený JUDr. Danuší Jurkovou, advokátkou se sídlem Slezská 1129, Rožnov pod Radhoštěm, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2011, č. j. 1811/570/10,70061/ENV/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2011, č. j. 5 A 67/2011 - 49

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Městský soud v Praze ( dále jen „městský soud“) nepřiznal žalobě žalobce ze dne 7. 4. 2011 odkladný účinek. V souladu s poučením městského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) předmětné usnesení kasační stížností. V této namítá, že žalobou napadeným rozhodnutím byla jemu stanovena povinnost odpad z černé skládky vymístit a na své náklady zlikvidovat. Náklady na realizaci stanovených nápravných opatření mnohonásobně převýší výši uložené pokuty a dosáhnou několika desítek miliónů korun a budou mít za následek faktickou likvidaci stěžovatele. Městský soud výše uvedené skutečnosti nevzal v potaz a nezabýval se jimi, což zakládá nepřezkoumatelnost usnesení dle §103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel navrhuje napadené usnesení zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost stěžovatele směřující proti usnesení městského soudu, jímž nebyl žalobě přiznán odkladný účinek projednat, neboť jde o kasační stížnost nepřípustnou.

Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné.

Jak již tento soud judikoval, rozhodnutím dočasné povahy ve smyslu výše uvedeného ustanovení je i rozhodnutí o nepřiznání odkladného účinku. „Rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné [§ 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.].“ (Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, č. j. 5 As 52/2004 - 172; zveřejněno pod č. 507/2005 Sb. NSS; pozn.: podána ústavní stížnost III. ÚS 156/05, odmítnuto usnesením ze dne 9. 6. 2005). Přiznáním odkladného účinku žalobě se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí správního orgánu do skončení řízení před soudem (§ 73 odst. 3 s. ř. s.). V tomto

č. j. 5 As 72/2011 - 68

smyslu jde o stejný důsledek, který s sebou přináší aplikace § 38 odst. 4 s. ř. s. o předběžném opatření, jež zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným. Obdobně i toto usnesení lze i bez návrhu zrušit (§ 73 odst. 4 s. ř. s.), ukáže-li se v průběhu řízení, že pro jeho přiznání nebyly důvody nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly.

Městský soud s ohledem na shora uvedené pochybil, když stěžovatele nesprávně poučil ohledně možnosti podat kasační stížnost proti uvedenému usnesení. Stanoví-li zákon, že kasační stížnost proti určitému typu rozhodnutí není přípustná, nelze její přípustnost založit nesprávným poučením soudu. Tento výklad je v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu, srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, č. j. 3 Ads 37/2004 - 36, publikované pod č. 737/2006 Sb. NSS, v němž zdejší soud vyslovil, že „nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, nemůže založit její přípustnost.“

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud postupem podle § 46 odst. 1písm. d) s. ř. s. použitého ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost stěžovatele jako nepřípustnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru