Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 69/2009 - 75Usnesení NSS ze dne 05.11.2009

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníČeská obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
FORTIS-DB, spol. s r.o.
VěcOchrana spotřebitele

přidejte vlastní popisek

5 As 69/2009 - 75

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: FORTIS-DB, spol. s r. o., se sídlem Toužimská 1705/25, Plzeň, zastoupený JUDr. Pavlem Roubalem, advokátem se sídlem Mikulášská 9, Plzeň, proti žalovanému: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, se sídlem Houškova 33, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 2009, č. j. 30 Ca 62/2008 - 42, o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2008, č. j. 1008/2008/2200/TK, zamítl ředitel Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského České obchodní inspekce námitky žalobce proti opatření inspektorů České obchodní inspekce, Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského ze dne 17. 3. 2008 vydanému na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o České obchodní inspekci“). Opatření spočívá v zákazu prodeje určitých druhů zapalovačů (dále jen „předmětné výrobky“).

Proti uvedenému rozhodnutí žalovaného podal žalobce u Krajského soudu v Plzni žalobu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Krajský soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí není náležitě odůvodněno, a rozsudkem ze dne 30. 6. 2009, č. j. 30 Ca 62/2008 - 42, jej pro nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Plzni dne 2. 9. 2009 se žalovaný (stěžovatel) domáhá přezkoumání a zrušení rozsudku krajského soudu. Stěžovatel v kasační stížnosti současně navrhl, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek.

Stěžovatel uvádí, že při nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti existuje opodstatněné nebezpečí, že by v důsledku distribuce předmětných výrobků mohla být způsobena nenahraditelná újma z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitele. Stěžovatel se totiž domnívá, že je třeba předmětné výrobky posoudit jako zapalovače neobvyklého typu, jejichž distribuce je zakázána např. rozhodnutím Komise 2006/502/ES ze dne 11. května 2006, kterým se po státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné vůči dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

č. j. 5 As 69/2009 - 76

Stěžovatel má dále za to, že vzhledem k množství předmětných výrobků a s ohledem na celkový obrat žalobce není zásah do jeho práv nepřiměřený.

Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 16. 9. 2009 uvádí, že s návrhem stěžovatele na přiznání odkladného účinku nesouhlasí. Žalobce především odkazuje na příslušné pasáže žaloby ze dne 15. 5. 2008, ve kterých tvrdí, že předmětné výrobky splňují příslušné normy vztahující se k bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh a nelze je tudíž posuzovat jako zapalovače neobvyklého typu.

Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 17. 3. 2008 byla u žalobce inspektory České obchodní inspekce vykonána kontrola, jejímž cílem bylo posoudit, zda žalobce dodržuje povinnosti vyplývající z právních předpisů o bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele. V rámci této kontroly byly u žalobce zjištěny předmětné výrobky, konkrétně 5 000 ks zapalovačů stejného modelového provedení v celkové hodnotě 60 000 Kč, určené k distribuci. Inspektoři České obchodní inspekce předmětné výrobky na místě klasifikovali jako zapalovače neobvyklého typu, které jsou podle § 3 odst. 2 ve spojení s § 2 písm. f) nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh, vždy považovány za nebezpečné a nesmí proto být uváděny na trh.

Podle § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. obsahuje 3 podmínky: (1) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí musí znamenat pro žalobce (resp. stěžovatele) nenahraditelnou újmu; (2) přiznání odkladného účinku se nesmí nepřiměřeně dotknout nabytých práv třetích osob; a (3) přiznání odkladného účinku nesmí být v rozporu s veřejným zájmem.

V posuzované věci podala kasační stížnost a s ní spojila návrh na přiznání odkladného účinku Česká obchodní inspekce jako správní orgán žalovaný v řízení před krajským soudem. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 2 Ans 3/2006 - 49, publikovaného pod č. 1255/2007 Sb. NSS „i správní orgán může navrhnout při podání kasační stížnosti, aby jí byl přiznán odkladný účinek, a to ze stejných důvodů jako žalobce (§ 73 odst. 2 a 4, § 107 s. ř. s.)“. Správní orgán tudíž musí prokázat především splnění první z podmínek, tedy že při nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti utrpí veřejný zájem, jemuž v rámci své kompetence poskytuje ochranu, nenahraditelnou újmu.

V daném případě ovšem Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nezbývá než návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítnout, aniž by bylo nutné zvažovat naplnění výše uvedených zákonných podmínek, a to pro jeho nadbytečnost. Je totiž třeba vzít v úvahu, že krajský soud kasační stížností napadeným rozsudkem zrušil pouze rozhodnutí ředitele příslušného inspektorátu České obchodní inspekce o námitkách proti opatření inspektorů stěžovatele, nezrušil však samotné toto opatření, které žalobci zakazuje prodej předmětných výrobků. Věc se tak vrátila do stádia řízení o námitkách žalobce, o nichž je ředitel inspektorátu stěžovatele povinen znovu rozhodnout. Podle § 7 odst. 4 zákona o České obchodní inspekci ovšem námitky proti uloženému opatření nemají odkladný účinek. Žalobce tak ani v současné době není oprávněn prodávat předmětné výrobky. Výsledek, který stěžovatel spojuje až s odkladným účinkem kasační stížnosti, je tak již v současné době zajištěn. Za tohoto stavu věci se tedy jeví odklad právních účinků napadeného rozsudku krajského soudu, o nějž usiluje stěžovatel, jako zcela nadbytečný.

č. j. 5 As 69/2009 - 77

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl. Tím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru