Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 69/2008 - 29Usnesení NSS ze dne 30.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcZemědělství, myslivost a rybářství

přidejte vlastní popisek

5 As 69/2008 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci navrhovatele: F. B., o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 21. 5. 2008, č. j. 59 Ca 63/2008 – 14,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě navrhovatel (dále stěžovatel) brojil proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým bylo dle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) odmítnuto podání stěžovatele ze dne 21. 12. 2007, nazvané „o nezahájení přezkumného řízení“ a „k č. j.: 43676/2007 – 16210“, v němž stěžovatel jako žalovaného označil Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení lesního a vodního hospodářství.

Krajský soud v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že podání ze dne 21. 12. 2007 neobsahuje náležitosti podání ve smyslu § 37 odst. 3 s. ř. s., tím méně pak náležitosti žaloby ve smyslu § 71 odst. 1 s. ř. s. Dle krajského soudu z podání není patrné, proti komu směřuje

(stěžovatel opakovaně označoval Krajský úřad Libereckého kraje, avšak rozhodnutí označil jako č. j. 4367/2007, tuto listinu však vydalo dne 11. 12. 2007 Ministerstvo zemědělství), proti jakému rozhodnutí směřuje, stěžovatel neoznačil výroky rozhodnutí, které napadá, podání neobsahuje žalobní body, z nichž by bylo patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadený výrok (výroky) rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, důkazy k prokázání tvrzení ani návrh výroku rozsudku.

S ohledem na skutečnost, že stěžovatel ani ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, a v řízení proto nebylo možné pokračovat, krajský soud podání ze dne 21. 12. 2007 odmítl.

Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že krajský soud nedodržel termín jeho vyjádření a vyjádření odpůrců (kde byl termín do 31. 5. 2008) a rozhodl bezdůvodně o 10 dnů dříve. Postup krajského soudu považuje stěžovatel za úmyslný a nespravedlivý.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze soudního spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že je zastoupen advokátem na základě plné moci,

Dne 7. 7. 2008 bylo stěžovateli doručeno usnesení č. j. 59 Ca 63/2008 – 19, kterým krajský soud stěžovatele v souladu s ustanovením § 106 odst. 3, § 108 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti.

Současně krajský soud stěžovatele poučil o následcích nesplnění této výzvy.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu krajského soudu k doložení plné moci udělené advokátovi nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes shora uvedené nedoložil, že je zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba (obdobně na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. i kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru