Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 67/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 20.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 67/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobců: a) J. V., b) M. V., c) A. V., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2020, č. j. 39 A 2/2020 – 31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností napadl žalobce a) (dále jen „stěžovatel“) usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2020, č. j. 39 A 2/2020 – 31, kterým byla jako opožděná odmítnuta žaloba proti rozhodnutí ministra dopravy ze dne 26. 11. 2018, č. j. 50/2018-510-RK/4, jímž byl zamítnut rozklad stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2018, č. j. 18/2018-910-IPK/19, kterým byla povolena stavba „Silnice I/68 Třanovice – Nebory – část II“, v rozsahu sedmi stavebních objektů, v řízení vedeném podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Spolu s kasační stížností podal stěžovatel i žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

[1] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 4. 2020, č. j. 5 As 67/2020 – 8, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal a návrh na ustanovení zástupce zamítl, neboť stěžovatel ani na výzvu soudu nedoložil své majetkové poměry.

[2] Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud v daném usnesení stěžovatele zároveň vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, a dále, aby v této lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nesplnění této výzvy.

[3] Stěžovatel nebyl při doručování uvedeného usnesení zastižen, zásilka proto byla v souladu s § 49 odst. 3 písm. a) o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 14. 4. 2020 uložena

v provozovně provozovatele poštovních služeb. Stěžovatel si v desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. tak v pátek 24. 4. 2020 nastoupila fikce doručení. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost tak marně uplynula v pondělí dne 11. 5. 2020.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel na uvedené usnesení opět nijak nereagoval a soudní poplatek za kasační stížnost neuhradil, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem, případně že disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, lze dodat, že nesplnění této podmínky (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo řízení o této kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

[6] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. května 2020

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru