Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 66/2020 - 12Usnesení NSS ze dne 09.04.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinistr dopravy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 66/2020 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: a) J. V., b) A. V., c) M. V., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2020, č. j. 39 A 1/2020 – 28,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 11. 2018, č. j. 49/2018-510-RK/5.

[2] Pro řízení o kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2020, č. j. 5 As 66/2020 – 4, byla žádost o osvobození od soudního poplatku zamítnuta, nebylo vyhověno ani žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů; Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost nemůže být zjevně úspěšná, což stěžovateli v uvedeném usnesení odůvodnil. Stěžovatel byl současně vyzván, pokud i přes podané podrobné odůvodnění na podané kasační stížnosti trvá, k úhradě soudního poplatku a splnění podmínky povinného zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel byl rovněž poučen o právních důsledcích nesplnění poplatkové povinnosti, jakož i povinného zastoupení.

[4] Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 3. 2020 (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.); lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 30. 3. 2020. Ve stanovené lhůtě stěžovatel poplatkovou povinnost nesplnil. Za této situace je již nadbytečné zabývat se splněním podmínky povinného zastoupení.

[5] Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2020

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru