Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 64/2010 - 52Usnesení NSS ze dne 24.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPrávo na informace
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

5 As 64/2010 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Ing. L. M., v řízení zastoupeného Mgr. Kateřinou Richterovou, advokátkou se sídlem Praha 9, Kovářská 17, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 21, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 2010, č. j. 29 Ca 230/2008 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně dne 14. 7. 2010 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2008, č. j. KUZL/56610/2008, s odůvodněním, že toto rozhodnutí nepodléhá soudnímu přezkumu [§ 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e), § 70 písm. c) s. ř. s.].

Kasační stížnost však neobsahovala veškeré náležitosti, které s. ř. s. pro kasační stížnost vyžaduje. Stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že kasační stížnost podává z důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., která doslovně cituje, konkrétní skutkové a právní důvody, pro které usnesení krajského soudu napadá, již neuvádí. Stěžovatel si je zjevně této skutečnosti vědom, neboť v závěru kasační stížnosti uvádí, že kasační stížnost doplní ve lhůtě stanovené soudem podle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Protože krajský soud stěžovatele k odstranění těchto vad kasační stížnosti nevyzval (usnesením krajského soudu ze dne 17. 8. 2010, č. j. 29 Ca 230/2008 - 34, byl stěžovatel vyzván jen k odstranění nedostatku advokátního zastoupení a k zaplacení soudního poplatku), učinil tak Nejvyšší správní soud, který stěžovatele usnesením ze dne 1. 2. 2011, č. j. 5 As 64/2010 - 48, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů usnesení krajského soudu napadá. V usnesení byl stěžovatel poučen o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odmítnuta.

č. j. 5 As 64/2010 - 53

Ze spisu vyplývá, že označené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo řádně doručeno zástupkyni stěžovatele dne 17. 2. 2011, přičemž ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění vyzval a stanovil k odstranění lhůtu odpovídající zákonu. Chybějící náležitosti brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud z tohoto důvodu kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., když při odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru