Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 59/2021 - 23Usnesení NSS ze dne 20.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 59/2021 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Viktora Kučery a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: T. D., zast. JUDr. Erikem Zemanem, advokátem se sídlem Slavíkova 23, Praha, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Mgr. Z. K., o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2021, č. j. 14 A 127/2019 - 62,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2019, č. j. MHMP 966735/2019. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl stěžovatelovo odvolání a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4 ze dne 24. 10. 2018, č. j. P4/076886/18/OST/LEFO, kterým byla dodatečně povolena stavba venkovního bazénu s posuvným zastřešením na pozemku osoby zúčastněné na řízení.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 4. 2021, č. j. 5 As 59/2021 - 12, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil ve lhůtě patnácti dnů. Současně jej poučil, že pokud ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatí, soud řízení o kasační stížnosti zastaví, přičemž k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno dne 12. 4. 2021. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 27. 4. 2021. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel doposud soudní poplatek nezaplatil. Pro úplnost zdejší soud dodává, že kasační stížnost zaslala na základě substituční plné moci ze dne 17. 2. 2021 advokátka Mgr. Zuzana Hájková; přesto však byla výzva k zaplacení soudního poplatku doručena advokátu JUDr. Eriku Zemanovi, jehož stěžovatel zmocnil k zastupování plnou mocí ze dne 13. 11. 2018. Jak již totiž rozšířený senát Nejvyššího správního soudu uvedl v usnesení ze dne 4. 11. 2003, č. j. 1 As 4/2003 - 48, č. 281/2004 Sb. NSS: „Má-li účastník řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci (§ 42 odst. 2 s. ř. s.): takové doručování má tytéž právní účinky, jako kdyby bylo doručováno přímo účastníku. Doručování substitutovi naproti tomu nevyvolává právní účinky, které zákon spojuje s doručováním účastníkům řízení či jejich zástupcům.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení o kasační stížnosti zastavit podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[5] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů. Osobě zúčastněné na řízení Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť jí ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s. neuložil žádnou povinnost. Ze spisové dokumentace rovněž nevyplývá, že by důvody zvláštního zřetele hodné odůvodňovaly přiznání náhrady nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. května 2021

JUDr. Viktor Kučera

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru