Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 58/2019 - 50Usnesení NSS ze dne 30.07.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

5 As 58/2019 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobců: a) L. N., b) I. D., proti žalované: krajská státní zástupkyně v Ostravě, se sídlem Na Hradbách 21, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2019, č. j. 22 A 2/2019 – 19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Dne 15. 3. 2019 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobců (stěžovatelů) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2019, č. j. 22 A 2/2019 – 19. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované jakožto správního orgánu, který měl dle tvrzení stěžovatelů spočívat v tom, že žalovaná odmítá prošetřit okolnosti kárných provinění státních zástupců, jež jsou podřízeni žalované, a podněty stěžovatelů bez prošetření zakládá. Krajský soud dospěl k závěru, že v případě vyřízení stížnosti na státního zástupce podle § 16b zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, je možné podat návrh na přezkoumání vyřízení stížnosti u vedoucího státního zástupce, který je nadřízen vedoucí státní zástupkyni, která stížnost vyřizovala. Stěžovatelé se tedy ochrany svých práv mohli domáhat jinými prostředky, než je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem.

[2] Spolu s kasační stížností proti uvedenému usnesení podali stěžovatelé i žádost o osvobození od soudních poplatků a také navrhli ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jejich žádost i návrh zamítl usnesením ze dne 20. 6. 2019, č. j. 5 As 58/2019 – 35, pro zjevnou bezúspěšnost kasační stížnosti a vyzval je, aby každý jednotlivě ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno každému ze stěžovatelů dle § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 8. 7. 2019. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že žádný ze stěžovatelů ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením poplatek za kasační stížnost neuhradil. Namísto toho doručil stěžovatel a) dne 23. 7. 2019 Nejvyššímu správnímu soudu podání, v němž vyjádřil s popsaným postupem Nejvyššího správního soudu nesouhlas. Ani tato skutečnost jakož ani řada nevybíravých, absurdních invektiv na adresu předsedy senátu, které toto podání obsahuje, nemohou nic změnit na závěru, že stěžovatelé svou zákonnou povinnost zaplatit soudní poplatek za kasační stížnost nesplnili.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. července 2019

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru