Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 55/2012 - 35Usnesení NSS ze dne 02.05.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníVězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

5 As 55/2012 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobkyně: G. M. G., zastoupená Mgr. Jaromírem Jarošem, advokátem se sídlem U Rourovny 3, Ostrava, proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2011, č. j. 22 A 77/2011 - 5,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl žalobu proti úkonu Mgr. M. H., speciální pedagožky Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, ze dne 21. 3. 2011, o řešení návrhu na kázeňské potrestání stěžovatelky výchovným pohovorem.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž namítá nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků. Svou žádost odůvodnila tím, že je ve výkonu trestu odnětí svobody a bez příjmů; stěžovatelka zároveň deklarovala svou nemajetnost.

Stěžovatelka nicméně nedoložila své majetkové poměry, a to ani přes výzvu soudu ze dne 18. 4. 2012, č. j. 5 As 55/2012 - 34. Ke skutečnostem, na které poukazovala ve své žádosti, tedy že je ve výkonu trestu odnětí svobody, bez příjmů a nemajetná, Nejvyšší správní soud nemohl při posouzení této žádosti přihlédnout, neboť již nejsou aktuální. Stěžovatelka byla dne 14. 2. 2012 na základě rozhodnutí Městského soudu v Brně podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. Ze sdělení Bc. D. K., vedoucí správního oddělení Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ze dne 15. 2. 2012, jež je součástí spisu, pak dále vyplývá, že stěžovatelka by dle svých tvrzení měla být po propuštění z výkonu trestu zaměstnána u JUDr. M. H., advokáta.

S ohledem na uvedené skutečnosti tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka neosvědčila nedostatek prostředků k zaplacení soudního poplatku ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, a proto usnesením ze dne 2. 5. 2012, č. j. 5 As 55/2012 - 35, její žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl. Druhým výrokem uvedeného usnesení soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5000 Kč; zároveň soud stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, řízení o kasační stížnosti bude zastaveno.

Zmiňované usnesení bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím jejího zástupce dne 4. 5. 2012. Stěžovatelka ovšem soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě nezaplatila a neučinila tak ani ke dni rozhodování soudu.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení, splatný podáním kasační stížnosti, zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila. Z tohoto důvodu nemůže být v řízení o předmětné kasační stížnosti dále pokračováno. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2012

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru