Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 52/2008 - 61Usnesení NSS ze dne 12.03.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 52/2008 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 2008, č.j. 57 Ca 5/2007 – 30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 12. 6. 2008 u Krajského soudu v Brně kasační stížnost ve věci uložení sankce za přestupek podle § 105 odst. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon. K této kasační stížnosti připojil zmocnění pro Mgr. V. B. k právnímu zastupování ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 57 Ca 5/2007 -30 ze dne 25. 2. 2008; současně doložil diplom jmenovaného o ukončení studia na Právnické fakultě University Komenského v Bratislavě ze dne 2. 6. 1976 a dále smlouvu uzavřenou podle ust. § 51 občanského zákoníku o občanské vypomoci, jejímž předmětem bylo poskytování právní služby ve věci podání kasační stížnosti.

Protože předmětné dokumenty nesplňovaly podmínky stanovené pro zastupování před kasačním soudem ve smyslu ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“), vyzval Nejvyšší správní soud, který z databáze advokátů ČAK zjistil, že jmenovaný není veden v evidenci advokátů a z povahy uzavřené smlouvy nevyplývá, že by zmocněnec byl zaměstnancem stěžovatele, stěžovatele usnesením ze dne 16. 12. 2008, č. j. 5 As 52/2008 - 58 k odstranění nedostatku procesního zastoupení. Stěžovatel byl současně srozuměn s tím, že v případě neodstranění nedostatku zastoupení jsou dány podmínky pro odmítnutí návrhu dle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008 bylo stěžovateli řádně doručeno do vlastních rukou dne 23. 12. 2008. Ve stanovené lhůtě 3 týdnů stěžovatel na výzvu nereagoval a ani kdykoli později, do doby vydání tohoto usnesení, nedostatek procesního zastoupení neodstranil.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám, event. jeho zaměstnanec nemá předepsané odpovídající právnické vzdělání.

č. j. 5 As 52/2008 - 62

Protože stěžovatel tuto podmínku sine qua non nesplnil v náhradní lhůtě, ale ani později nedostatek procesního zastoupení neodstranil, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než postupovat dle ust. § 37 odst. 5 a ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítnout.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení v případě, kdy je návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru