Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 417/2019 - 17Usnesení NSS ze dne 22.01.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
EUROCORP TRADE s.r.o.
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

5 As 417/2019 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: EUROCORP TRADE, s. r. o., se sídlem Sychrov 1061, Valašské Klobouky, zastoupené advokátem Mgr. Janem Špirkem, se sídlem Belgická 130/32, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2019, č. j. 29 A 303/2017 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 11. 2019 se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2017, čj. KUJI 72470/2017 ODSH 1072/2017 – Pr/Odv, a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení.

[2] Tímto rozhodnutím žalovaný částečně změnil a ve zbytku potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 22. 8. 2017, č. j. DOP/30323/2017-navr/4317/2017, kterým byla žalobci uložena pokuta 9000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši paušální částky 1000 Kč za to, že dne 4. 7. 2017 provozoval blíže specifikované vozidlo, které při vysokorychlostním kontrolním vážení překročilo největší povolenou hmotnost na druhé nápravě o 191 kg a největší povolenou hmotnost silničního vozidla o 948 kg, čímž se dopustil přestupku podle ustanovení § 42b odst. 1 písm. s) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v rozhodném znění. Změna rozhodnutí spočívala toliko v dílčí úpravě nepřesné formulace části výroku.

[3] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je jednou z náležitostí kasační stížnosti uvedení důvodu podané kasační stížnosti. Stěžovatel má uvést, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a takto uvedený důvod i blíže skutkově a právně konkretizovat. Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany Nejvyššího správního soudu, který je uplatněnými důvody vázán (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Kasační stížnost, jež neobsahuje žádné námitky, nelze ve svém důsledku projednat.

[4] V daném případě stěžovatel podal blanketní kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 12. 2019, č. j. 5 As 417/2019 - 6, k odstranění vad kasační stížnosti, konkrétně, aby uvedl, z jakého důvodu dle § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a tento důvod blíže skutkově a právně konkretizoval. K tomu určil soud stěžovateli lhůtu 1 měsíce od doručení usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) a současně stěžovatele poučil o následku neodstranění vad kasační stížnosti.

[5] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 11. 12. 2019. Lhůta k odstranění vad kasační stížnosti ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. tak uplynula v pondělí 13. 1. 2020 (dne 11. 1. 2020 byla sobota). Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2020

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru