Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 39/2007 - 88Rozsudek NSS ze dne 13.03.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 39/2007 - 88

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Š. H., právně zastoupeného Mgr. Zuzanou Ježkovou, advokátkou se sídlem nám. Míru 551, Třinec, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2006, č. j. 22 Ca 375/2006 – 26,

takto:

I. Kasační stížnost s e zamítá.

II. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

III. Odměna advokátky Mgr. Zuzany Ježkové se určuje částkou 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá shora označené usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2006, č. j. 22 Ca 375/2006 - 26, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě s odůvodněním, že žaloba (návrh) proti rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek – Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání směřující proti rozhodnutí Městského úřadu v Třinci ze dne 27. 4. 1998, č. j. Výst/Mit/98/213, nemůže být zjevně úspěšná, neboť byla podána jednoznačně opožděně.

č. j. 5 As 39/2007 - 89

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě (a současně i proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2006, č. j. 22 Ca 375/2006 - 29, o odmítnutí žaloby, kterou se domáhal přezkumu rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek – Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání směřující proti rozhodnutí Městského úřadu v Třinci ze dne 27. 4. 1998, č. j. Výst/Mit/98/213), podal stěžovatel kasační stížnost, ve které namítal nezákonnost označených rozhodnutí. Požadoval současně ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2007, č. j. 22 Ca 375/2006 - 55, bylo stěžovateli přiznáno osvobození od soudních poplatků a ustanoven právní zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Prostřednictvím ustanoveného zástupce stěžovatel kasační stížnost dále doplnil. V doplnění stěžovatel zejména uvádí, že kasační stížnost podává z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.). Výslovně doplnil, že krajský soud nesprávně posoudil žádost o ustanovení zástupce pro řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu a nezákonně rozhodl o tom, že podmínky pro tento postup nejsou splněny. Stěžovatel je přesvědčen o tom, že na ustanovení zástupce v řízení o žalobě měl nárok, neboť se v dané věci nejednalo o zjevně neúspěšnou žádost. Jeho žaloba proti správním rozhodnutím byla podána v zákonné lhůtě a z tohoto důvodu nebylo na místě ani podanou žalobu odmítnout. Stěžovatel požaduje usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2006, č. j. 22 Ca 375/2006 - 26, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů zrušit a vrátit k dalšímu řízení.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil v kasační stížnosti, a neshledal přitom vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Po přezkoumání kasační stížnosti Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Stěžovatel kasační stížnost podal z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tj. nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Takové pochybení však Nejvyšší správní soud v napadeném usnesení Krajského soudu v Ostravě neshledal.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobou podanou k poštovní přepravě dne 20. 1. 2006 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání směřující proti rozhodnutí Městského úřadu v Třinci ze dne 27. 4. 1998, č. j. Výst/Mit/98/213, kterým správní orgán I. stupně podle ust. § 39 a § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolil manželům A. a H. B. nástavbu rodinného domu – osazení sedlové střechy na pozemku parc. č. 1053/4 v k. ú. Lyžbice. Výše uvedený návrh byl podán k Nejvyššímu správnímu soudu, který jej z důvodu nepříslušnosti (ust. § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s.) postoupil v souladu s ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

č. j. 5 As 39/2007 - 90

Vzhledem k tomu, že návrh trpěl vadami, zejména absencí data doručení napadeného rozhodnutí, žalobních bodů a návrhu důkazních prostředků, vyzval Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 7. 2006, č. j. 5 Nc 17/2006 – 17 stěžovatele k odstranění těchto vad. Na základě uvedené výzvy požádal stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce. Z vyžádaného správního spisu žalovaného vyplynulo, že žalobou napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 29. 7. 1998.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 31. 10. 2006, č. j. 22 Ca 375/2006 - 26, byla žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce zamítnuta s odkazem na znění § 36 odst. 3 s. ř. s. větu druhou, tedy z důvodu zjevné neúspěšnosti žaloby. Krajský soud v Ostravě dovodil, že žaloba (návrh) na zrušení rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, nemůže být zjevně úspěšná, neboť byla podána zcela prokazatelně opožděně, přitom zmeškání lhůty nelze prominout (ust. § 72 odst. 1 a odst. 4 s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě podal stěžovatel kasační stížnost, o níž je nyní rozhodováno.

Podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Soud rozhodující o osvobození od soudního poplatku se tak nejprve musí vypořádat s otázkou zjevné neúspěšnosti návrhu. V případě, že soud dospěje k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, nezabývá se už dále majetkovými a výdělkovými poměry účastníka, ale osvobození od soudního poplatku nepřizná.

Podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout (§ 72 odst. 4 s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě v předmětné věci s ohledem na obsah správního spisu usoudil, že návrh zjevně nemůže být úspěšný. V daném případě se jednalo o řízení o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, které bylo stěžovateli doručeno dne 29. 7. 1998. Stěžovatel však podal předmětnou žalobu k poštovní přepravě až dne 20. 1. 2006, tedy zcela jednoznačně opožděně. S ohledem na tuto skutečnost pak krajský soud žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.

K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že Krajský soud v Ostravě ve smyslu tohoto úsudku a právního názoru ještě téhož dne, tj. 31. 10. 2006, usnesením č. j. 22 Ca 375/2006 - 29, odmítl žalobu dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro její opožděnost (toto rozhodnutí je předmětem posouzení samostatné kasační stížnosti, kdy je daná věc u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 5 As 40/2007, přičemž Nejvyšší správní soud taktéž o obou kasačních stížnostech rozhoduje ve vzájemné souvislosti).

č. j. 5 As 39/2007 - 91

Jak již Nejvyšší správní soud judikoval (např. v rozsudku ze dne 19. 12. 2007, č. j. 7 Afs 102/2007- 72, přístupno na www.nssoud.cz), vlastnost zjevně neúspěšného návrhu, je třeba vykládat jako vlastnost návrhu seznatelnou „na první pohled“, jehož neúspěšnost je bez jakýchkoliv pochybností a dokazování zcela jednoznačná, nesporná a okamžitě zjistitelná. Takovým „zjevně neúspěšným návrhem“ může být např.: opožděně podaná žaloba, opožděně podaná kasační stížnost; návrh na prominutí zmeškání zákonné lhůty, kterou nelze prominout; návrh, který je výslovně (bez meritorního posouzení charakteru a povahy žalobou napadeného úkonu) vyloučen z meritorního přezkoumání, jako je např. kasační stížnost proti usnesení o přerušení řízení.

Jestliže tedy Krajský soud v Ostravě zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o podané žalobě s odůvodněním, že žaloba (návrh) proti rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 16. 7. 1998, č. j. RRaÚP/470/98/Ul, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání směřující proti rozhodnutí Městského úřadu v Třinci ze dne 27. 4. 1998, č. j. Výst/Mit/98/213, s odkazem na § 36 odst. 3 s. ř. s.,

nemůže být zjevně úspěšná, neboť byla podána jednoznačně opožděně, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 72 odst. 1- 4 s. ř. s.), postupoval podle názoru Nejvyššího správního soudu, v takto zřejmé věci, zcela v souladu se zákonem.

Nejvyšší správní soud, s ohledem na výše uvedené, neshledal, že by Krajský soud v Ostravě v posuzované věci nesprávně posoudil skutečnosti podřaditelné důvodům namítaným v kasační stížnosti, s napadeným usnesením krajského soudu se ztotožnil, a proto dle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů; žalovaný, který měl ve věci plný úspěch neprokázal, že by mu vznikly náklady nad rámec běžné činnosti, proto mu je soud nepřiznal.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci náleží v souladu s ust. § 11 písm. b) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) odměna za převzetí a přípravu zastoupení ve výši 2100 Kč a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 300 Kč za jeden úkon podle ust. § 13 odst. 3 citované vyhlášky, celkem tedy 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 13. března 2008

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru