Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 36/2004Usnesení NSS ze dne 31.05.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPraha West Investment, k. s.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 36/2004 - 102

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: P. W. I. k. s., zast. Mgr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou v Praze 2, Na Slupi 15, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Ostrava, 28. října 117, za účasti osob zúčastněných na řízení 1) O. v. a k. a. s., 2) S. m. O., 3) P.-I., s. r. o., a 4) V.-I., a. s., obě společnosti ad 3 a 4, zast. JUDr. Ludvíkem Černým, advokátem v Praze 8, Turnovská 379/7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2003, č. j. 22 Ca 189/2002 - 47,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci P. W. I. k. s. se vrací soudní poplatek ve výši 3000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupkyně Mgr. Ilony Vaněčkové, advokátky do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2003, č. j. 22 Ca 189/2002 - 47 a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

V této věci krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 28. 2. 2002, č. j. ŽPZ/2099/01, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy ze dne 19. 9. 2001, č. j. OVP/4836/01/Ka/Vk a současně potvrzeno toto rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby vodohospodářského díla „Průmyslová zóna v rozsahu výrobní zóny Města Ostravy v Ostravě - Hrabové“ stavebníkovi Statutárnímu městu Ostrava, a to v části SO 05-kanalizace splašková a SO 06-kanalizace dešťová a o zamítnutí návrhu témuž stavebníkovi na vydání kolaudačního rozhodnutí dokončené stavby v části SO 04-vodovod.

Dne 11. 5. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupkyně stěžovatele ze dne 3. 5. 2006, kterým byla výslovně vzata zpět kasační stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2003, č. j. 22 Ca 189/2002 - 47 s tím,

č. j. 5 As 36/2004 - 103

že stěžovatel již nemá na vedení soudního řízení zájem. Jelikož došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“) za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, když nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle poslední věty téhož ustanovení.

Výrok o vrácení soudního poplatku se pak opírá o ustanovení § 10 odst. 3 první věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Jelikož v této věci ještě nedošlo k prvnímu jednání a řízení bylo zastaveno, vrátil Nejvyšší správní soud soudní poplatek z podané kasační stížnosti ve výši 3000 Kč stěžovateli k rukám jeho zástupkyně.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. května 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru