Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 33/2005Usnesení NSS ze dne 20.12.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcŽivnostenské právo
Prejudikatura

7 Azs 318/2004


přidejte vlastní popisek

5 As 33/2005 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce J. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti Mgr. D. J., advokáta se sídlem P. 2, S. 13, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2005, č. j. 11 Ca 178/2003 – 30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2005, č. j. 11 Ca 178/2003-30, byla zamítnuta žaloba J. S., kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 5. 2003, č. j. VS – 270/3-2003, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí živnostenského odboru Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10. 1. 2003, č. j. 65900/2002/C/Tech-70/2003 o uložení pokuty ve výši 15 000 Kč za porušení čl. 5b odst. 4 vyhlášky hl. m. Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy.

V řízení před Městským soudem v Praze byl žalobce zastoupen Mgr. D. J., advokátem AK Š., Z. & p., se sídlem S. 13, P. 2, a to na základě plné moci ze dne 10. 2. 2003.

Dne 4. 2. 2005 byla Městskému soudu v Praze doručena kasační stížnost, kterou podal Mgr. D. J.; plnou moc udělenou k zastupování pro řízení o kasační stížnosti tento advokát do spisu nezaložil. Přípisem soudu ze dne 19. 4. 2005 byl Mgr. D. J. vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto přípisu předložil plnou moc udělenou žalobcem pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Na výzvu soudu Mgr. D. J. odpověděl, že plná moc založená ve spise jej zmocňuje ke všem úkonům ve správním soudnictví, tedy i k podání kasační stížnosti. V případě, že by soud požadoval předložení nové plné moci, požádal o stanovení lhůty nejméně 1 měsíc k jejímu předložení.

Přípisem ze dne 28. 4. 2005 vyzval soud opakovaně Mgr. D. J. k přeložení plné moci udělené žalobcem pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto přípisu. Ve stanovené lhůtě Mgr. D. J. požadovanou plnou moc do spisu nezaložil. Městský soud v Praze předložil věc k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že stěžovatel není zastoupena advokátem.

Dle ust. § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení,

č. j. 5 As 33/2005 - 75

z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel"), domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

V předloženém spise je založena plná moc ze dne 10. 2. 2003, kterou žalobce J. S. zmocnil advokáta Mgr. D. J. k tomu, aby jej „ zastupoval ve správním řízení ohledně porušení ustanovení čl. 5b odst. 4 vyhl. hl. m. Prahy č. 27/1998 včetně eventuálního odvolání proti rozhodnutí správního orgánu a podání žaloby ve správním soudnictví.“ Z takto formulované plné moci je zřejmé, že Mgr. D. J. byl zástupcem žalobce pouze v řízení před správním orgánem a v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Vydáním soudního rozhodnutí o podané žalobě bylo toto zastoupení konzumováno, přičemž pro řízení o kasační stížnosti nebyla další plná moc ani v dodatečně stanovené lhůtě soudu předložena.

Mgr. D. J. není proto osobou, která by dle soudního řádu správního byla oprávněna za žalobce podat kasační stížnost a v řízení o ní za žalobce jednat.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. a ust. § 120 s. ř. s. předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť tato byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru