Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 31/2011 - 67Usnesení NSS ze dne 12.05.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCasa Serena s.r.o.
Krajský úřad Středočeského kraje
VěcZemědělství, myslivost a rybářství

přidejte vlastní popisek

5 As 31/2011 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy, v právní věci žalobce: Casa Serena s. r. o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, zast. Mgr. Jiřím Kučerou, advokátem se sídlem Klimentská 46, Praha 1, proti žalovanému Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2010, č. j. 10 Ca 227/2009 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou elektronicky bez ověřeného podpisu dne 11. 3. 2010, se žalobce (dále jen stěžovatel) domáhá zrušení výše označeného usnesení, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2009, č. j. 076704/2009/KUSK/OŽP/Vz. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora ze dne 20. 4. 2009, č. j. MKH/017517/2009/03/VZ ve věci obnovy řízení. Městský soud v Praze usnesením Praze ze dne 17. 2. 2010, č. j. 10 Ca 227/2009 - 41, řízení o žalobě zastavil, neboť stěžovatel ani na výzvu soudu neuhradil soudní poplatek.

Ze soudního spisu vyplývá, že shora uvedené usnesení o zastavení řízení o žalobě, bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 1. 3. 2010. Dne 11. 3. 2010 podal stěžovatel kasační stížnost bez elektronického podpisu. Dne 15. 6. 2010 byl usnesením městského soudu ze dne 8. 6. 2010 č. j. 10 Ca 227/2009 - 50 vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč. Dne 9. 7. 2010 pak byl stěžovatel městským soudem usnesením ze dne 23. 6. 2010, č. j. 10 Ca 227/2009 - 52 vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil obsahové náležitosti podání ze dne 11. 3. 2010.

Dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

č. j. 5 As 31/2011 - 68

Dle ust. § 37 odst. 2 s. ř. s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona; bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Úprava uvedená v cit. ust. v § 37 odst. 2 s. ř. s. je ucelená a autonomní, a proto je aplikována ve správním soudnictví; subsidiární užití § 42 občanského soudního řádu na základě ustanovení § 64 s. ř. s. zde proto nepřipadá v úvahu.

Kasační stížnost, coby návrh na zahájení řízení, je úkonem, jímž se disponuje řízením, a otázku formy jejího podání je tak třeba posuzovat podle citovaného ustanovení. Elektronické podání bez elektronického podpisu pak představuje podání učiněné v jiné formě, a je tedy třeba postupovat podle této výslovné právní úpravy. Jestliže tedy podání stěžovatele (označené jako kasační stížnost) ze dne 11. 3. 2010 neobsahovalo elektronický podpis a zároveň ani nebylo ve lhůtě tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu a nebyl předložen jeho originál, nelze k němu přihlédnout. Doplnění kasační stížnosti ze dne 9. 8. 2010 sice bylo podáno elektronicky i s elektronickým podpisem, avšak již po lhůtě pro podání kasační stížnosti dle cit. ust. § 106 odst. 2 s. ř. s., neboť napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 3. 2010.

Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost, podaná elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem až dne 9. 8. 2010, byla podána zjevně opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) a ust. § 120 s. ř. s. odmítnout.

Nejvyšší správní soud je nucen, nad rámec uvedeného, uvést, že městský soud za situace, kdy podání ze dne 11. 3. 2010 nebylo stěžovatelem do tří dnů doplněno dle ust. § 37 odst. 2 s. ř. s., jej neměl vyzývat k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč ani k doplnění kasační stížnosti dle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. Uhrazený soudní poplatek proto bude stěžovateli dle ust. § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vrácen městským soudem.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné ( § 53 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. května 2011

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru