Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 211/2018 - 18Usnesení NSS ze dne 01.08.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

přidejte vlastní popisek

5 As 211/2018 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: V. B., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 30. 5. 2018, č. j. 59 A 52/2017 - 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena k rukám Mgr. Václava Voříška, advokáta se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 19. 6. 2018 kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“).

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3] Kasační stížnost stěžovatele postrádala argumentaci (tj. konkrétní skutková či právní tvrzení), z níž by bylo zřejmé, co konkrétně stěžovatel rozsudku krajského soudu vytýká. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 25. 6. 2018, č. j. 5 As 211/2018 - 11, které bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 27. 6. 2018, stěžovatele v souladu s § 37 odst. 5, § 120 a § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel byl současně poučen o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a nebude tak možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovatel tak ovšem neučinil a lhůta stanovená pro doplnění kasační stížnosti marně uplynula dne 27. 7. 2018. [4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel kasační stížnost nedoplnil, nezbylo, než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[5] O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterých žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla - li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Vzhledem k tomu, že byla kasační stížnost stěžovatele odmítnuta, rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení zaplaceného soudního poplatku v souladu s § 10 odst. 3 věta třetí ve spojení s odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v relevantním znění, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč k rukám jeho právního zástupce z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2018

Mgr. Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru