Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 2/2019 - 17Usnesení NSS ze dne 14.03.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

5 As 2/2019 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobců: a) V. H., b) JUDr. V. B., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, se sídlem Rumjancevova 1489/10, Liberec, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně a) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 12. 2018, č. j. 15 A 160/2018 - 29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností napadla žalobkyně a) (dále jen „stěžovatelka“) shora označené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), jímž bylo ve vztahu ke stěžovatelce zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2018, č. j. ZKI LI-O-13/337/2018-15, neboť stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek, k jehož zaplacení ji krajský soud vyzval usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 15 A 160/2018 - 6.

[2] Společně s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť není právně vzdělána. Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 6. 2. 2019, č. j. 5 As 2/2019 – 13, zamítl, neboť dospěl k závěru, že se v případě kasační stížnosti stěžovatelky jedná o zjevně neúspěšný návrh. V projednávaném případě stěžovatelka brojí proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bylo řízení před krajským soudem vůči stěžovatelce zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, avšak z poskytnutého spisu krajského soudu vyplývá, že jí byla výzva k zaplacení soudního poplatku řádně doručena, byť na základě právní fikce. Krajský soud tudíž nepochybil, pokud v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v relevantním znění (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), napadeným usnesením řízení zastavil v části týkající se stěžovatelky, neboť ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila.

[3] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2019, č. j. 5 As 2/2019 – 13, byla stěžovatelka zároveň vyzvána k zaplacení soudního poplatku a doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení daného usnesení. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovatelce doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vhozením do schránky dne 8. 2. 2019. Poslední den lhůty pro zaplacení soudního poplatku připadl na sobotu 23. 2. 2019, lhůta k zaplacení soudního poplatku proto uplynula nejbližší následující pracovní den, tedy v pondělí 25. 2. 2019. V takto stanovené lhůtě však stěžovatelka soudní poplatek neuhradila.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložila, že je zastoupena advokátem, lze dodat, že nesplnění této podmínky řízení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo toto řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

[6] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. března 2019

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru