Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 192/2014 - 67Usnesení NSS ze dne 18.02.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

5 As 192/2014 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: L. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem v Brně, Rooseveltova 16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2014, č. j. 31 A 69/2014 -28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) odmítl žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, č. j. 5 To 245/2014 - 167; tímto byla odmítnuta jeho stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 9. 6. 2014, č. j. 7 T 50/2014 - 124, kterým bylo rozhodnuto, že stěžovatel, jako obžalovaný v uvedené věci, nemá nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu. Stěžovatel podal dne 29. 11. 2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2014, č. j. 31 A 69/2014 - 28, kasační stížnost.

Protože současně s podáním kasační stížnosti nesplnil stěžovatel poplatkovou povinnost, usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, č. j. 5 As 192/2014 - 9 byl stěžovatel vyzván k úhradě soudního poplatku a současně k předložení plné moci k zastupování v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel byl současně poučen o následcích nesplnění uložené povinnosti. Stěžovatel soudní poplatek neuhradil ani nepředložil plnou moc k zastupování, podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 1. 2015 požádal o osvobození od soudního poplatku a o přidělení advokáta.

Usnesením č. j. 5 As 192/2014 - 30, ze dne 8. 1. 2015, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení s odůvodněním zamítl a opětovně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi. To však stěžovatel neučinil, namísto toho zaslal soudu dne 9. 2. 2015 a následně 13. 2. 2015 podání obsahující směs nesourodých a irelevantních písemností (obecnou námitku zmatečnosti usnesení NSS ze dne 8. 1. 2015, tiskové zprávy týkající se voleb, zákon o referendu).

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost současně podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli doručena na adresu, kterou stěžovatel sám v kasační stížnosti uvedl. Stěžovateli bylo usnesení doručeno dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jehož části první a třetí se v řízení ve správním soudnictví dle ustanovení § 64 s. ř. s. použijí přiměřeně; dne 15. 1. 2015, kdy byla písemnost doručována, nebyl stěžovatel na adrese zastižen, po jejím uložení si písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl. K doručení v souladu s uvedeným ustanovením o. s. ř. tak došlo poslední den uvedené lhůty. Tento den připadal s přihlédnutím k § 40 odst. 3 s. ř. s. na pondělí 26. 1. 2015. Stěžovateli byla poskytnuta lhůta 2 týdnů od doručení výzvy k zaplacení soudního poplatku. Tato lhůta uplynula v pondělí dne 9. 2. 2015. Z přiložené doručenky je zřejmé, že stěžovateli byla písemnost vhozena do domovní schránky dne 27. 1. 2015; ostatně z následných reakcí stěžovatele je zřejmé, že s obsahem písemnosti byl stěžovatel náležitě srozuměn.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 18. února 2015

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru