Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 180/2017 - 10Usnesení NSS ze dne 13.07.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 180/2017 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: Mgr. M. Š. K., proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, za účasti osoby zúčastněné na řízení: E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 5. 2017, č. j. 30 A 62/2015 – 47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 5. 2017, č. j. 30 A 62/2015 – 47, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný („stěžovatel“) podal dne 23. 6. 2017 kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 3. 3. 2015, č. j. KUJI 16004/2015, sp. zn. OUP 9/2015 – Ko -2 a věc byla stěžovateli vrácena k dalšímu řízení.

Dne 12. 7. 2017 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu v celém rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen ,,s. ř. s.“)]. Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh (kasační stížnost) zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2017

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru