Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 14/2013 - 26Usnesení NSS ze dne 13.06.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPozemní komunikace
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2283/2013

přidejte vlastní popisek

5 As 14/2013 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobců: a) Ing. J. H., b) A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 2. 2013, č. j. 30 A 98/2012 – 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové se žalobci (dále též stěžovatelé) domáhali zrušení úkonu žalovaného ze dne 5. 9. 2012, č. j. 14734/DS/12/Po, kterým žalovaný rozhodl o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Krajský soud následně tuto žalobu odmítl usnesením ze dne 15. 2. 2013, č. j. 30 A 98/2012 – 35.

Stěžovatelé podali proti uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud obdržel ve faxové podobě dne 15. 3. 2013 a v písemné podobě dne 20. 3. 2013.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé nesplnili poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti, vyzval je Nejvyšší správní soud usneseními ze dne 25. 3. 2013, č. j. 5 As 14/2013 – 9, a č. j. 5 As 14/2013 – 11, k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Stěžovatelé následně podáním doručeným zdejšímu soudu dne 18. 4. 2013 požádali o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 5. 2013, č. j. 5 As 14/2013 – 21, žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl (výrok I.), a to pro zjevnou neúspěšnost návrhu. Zároveň stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení (výrok III.). Stěžovatelé byli rovněž poučeni o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo stěžovatelce b) doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vložením do schránky dne 21. 5. 2013, stěžovateli a) pak bylo stejným způsobem doručeno dne 22. 5. 2013.

Lhůta jednoho týdne pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula stěžovateli a) dne 29. 5. 2013 a stěžovatelce b) dne 28. 5. 2013. Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatelé ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradili.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit. Jen pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že s opožděnou námitkou podjatosti, vznesenou stěžovateli vůči soudcům příslušného senátu Nejvyššího správního soudu, se již vypořádal ve zmiňovaném usnesení ze dne 9. 5. 2013, č. j. 5 As 14/2013 – 21.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 13. června 2013

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru