Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 139/2015 - 24Usnesení NSS ze dne 27.08.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

5 As 139/2015 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: M. P., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 21. 5. 2015, č. j. 72 A 25/2014 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvod nění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2014, č. j. KUOK 27736/2014, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru agendy řidičů a motorových vozidel, ze dne 16. 12. 2013, č. j. SMOL/236559/2013/OARMV/DPD/Hon, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím Magistrátu města Olomouce, odboru agendy řidičů a motorových vozidel, ze dne 16. 12. 2013, byl stěžovatel uznán vinným tím, že dne 16. 4. 2013 v cca 13:37 hod. v Olomouci, na ulici Rooseveltova, ve směru jízdy od ulice Střední novosadská k ulici Velkomoravská, jako řidič motorového vozidla tovární značky Fiat, RZ: X, nerespektoval svislou proměnnou dopravní značku B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s číselným vyjádřením nejvyšší dovolené rychlosti „30“ zobrazenou na panelu, a v úseku její platnosti překročil o 11 km/h nejvyšší dovolenou rychlost, kdy vozidlu byla silničním laserovým rychloměrem ProLaser III PL-DOK I naměřena rychlost 44 km/h; při zvážení možné odchylky měřícího zařízení ve výši ± 3 km/h byla tedy jako nejnižší skutečná rychlost naměřena rychlost jízdy 41 km/h. Stěžovatel porušením § 4 písm. c) 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spáchal přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 téhož zákona. Za tento přestupek mu byla uložena pokuta v částce 1500 Kč.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost stěžovatele nesplňuje veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 16. 7. 2015, č. j. 5 As 139/2015 - 16, vyzval k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena dne 20. 7. 2015, stěžovatel však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě, tj. do 20. 8. 2015, kasační stížnost nedoplnil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě kasační stížnost stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovala, zdejší soud stěžovatele k odstranění nedostatků v zákonem stanovené lhůtě vyzval a poučil jej o následcích neodstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil.

Za této procesní situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední větou a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru