Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 13/2004 - 64Usnesení NSS ze dne 23.06.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOkresní úřad Šumperk
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci stěžovatele S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou v Šumperku, Dr. E. Beneše č. 14a, proti Okresnímu úřadu Šumperk, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 1. 1996, č. j. 22 Ca 405/99 – 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna zástupkyně stěžovatele, advokátky Mgr. Pavly Frodlové, se přiznává v částce 1075 Kč a bude jí vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24. 1. 2003 se stěžovatel domáhal kasační stížností zjednání nápravy ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 405/99-22. Kasační stížnost doplnil podáním ze dne 8. 7. 2003, když uvedl důvody, pro které kasační stížnost podává, a to podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.). Jako důvod tohoto podání uvedl, že soud I. stupně nerozhodoval ve věci samé a nebylo nařízeno jednání.

Kasační stížnost, tak jak byla podána, míří proti usnesení Krajského soudu v Ostravě; v průběhu řízení před oním soudem bylo vydáno toliko jedno usnesení, a to dne 22. 6. 1995, kterým se stěžovateli, tehdy v procesním postavení žalobce, ustanovil zástupce z řad advokátů. Následuje jediné rozhodnutí ve věci samé, a to rozsudek ze dne 11. 1. 1996, kterým po nařízeném ústním jednání byla žaloba podána stěžovatelem zamítnuta. Věc se týkala správního soudnictví. Rozsudek nabyl právní moci dne 14. 2. 1996.

Podle § 131 s. ř. s. kasační stížnost lze podat proti rozhodnutím krajských soudů vydaným po dni účinnosti soudního řádu správního, tj. po 1. 1. 2003.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost je z tohoto důvodu nepřípustná, proto ji podle § 46 odst. 1 písm. d) a § 120 s. ř. s. odmítnul; s ohledem na skutečnost, že tento závěr platí pro všechna rozhodnutí, jež byla v této věci vydána do 1. 1. 2003, nebyl důvod odstraňovat nejasnosti stran typu rozhodnutí, proti němuž byla kasační stížnost podána, neboť porovnáním obsahu soudního spisu je vyloučeno, aby šlo o rozhodnutí, jež by bylo vydáno po rozhodném datu (vyjma další související kasační stížnosti vedené pod sp. zn. 5 As 27/2003 NSS).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Soudem ustanovené advokátce byla odměna stanovena podle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 68/2003 Sb. ve výši 1000 Kč a náhrady hotových výdajů 75 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3,

s. ř. s.).

V Brně dne 23. června 2005

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru