Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 125/2012 - 44Usnesení NSS ze dne 30.08.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMORAVIA SHOP INVEST, s.r.o.
Magistrát města Brna
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

5 As 125/2012 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: MORAVIA SHOP INVEST, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2012, č. j. 30 A 130/2010 - 39,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2012, č. j. 30 A 130/2010 - 39, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2010, č. j. MMB/0377310/2010. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti usnesení Úřadu městské části města Brna, Brno - Královo Pole ze dne 30. 8. 2009, č. j. 09/1561/US/Klič, kterým bylo podle § 129 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zastaveno řízení o odstranění stavby „Změna stavby rodinného domu H. 14 na pozemku p. č. 738, k. ú. Královo Pole“.

Současně s podanou kasační stížností stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud neshledal uvedené návrhy důvodnými a zamítl je usnesením ze dne 13. 8. 2012, č. j. 5 As 125/2012 - 35. Současně byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení, jímž byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku, bylo stěžovateli doručeno datovou schránkou dne 16. 8. 2012. Lhůta pro uhrazení poplatku uplynula dne 23. 8. 2012.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 13. 8. 2012, č. j. 5 As 125/2012 - 35, ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení zastaveno, nemá dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. srpna 2012

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru