Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Aps 8/2009 - 33Usnesení NSS ze dne 23.12.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad v Kyjově
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 Aps 8/2009 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému Finančnímu úřadu v Kyjově, tř. Komenského 1360/18, Kyjov, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 6. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jehož výrokem I. byla zamítnuta žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a výrokem II. byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti usnesení krajského soudu ze dne 22. 4. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 9. Tímto usnesením bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatele na ochranu před nezákonným zásahem podané ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

V kasační stížnosti konkrétní důvody nezákonnosti napadeného usnesení stěžovatel neuvedl. Pouze konstatoval, že tuto podává dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., neboť krajský soud 13 let soustavě pohrdá meritem věci samé, pohrdá rozsudkem č. j. 5 Aps 1/2009 - 27, pohrdá § 74 s. ř. s., pohrdá čl. 36 odst. 2 větou druhou Listiny, článkem č. 6 Úmluvy a čl. 90 Ústavy a soustavně šikanuje poškozeného na právech. Navrhuje kárně postihnout a vyloučit z rozhodování soudkyni JUDr. Skoumalovou.

Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost nepřípustnou z důvodu nezaplacení soudního poplatku, neboť podle jeho konstantní judikatury, je-li kasační stížností napadeno usnesení o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků, případně usnesení o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku, není překážkou meritorního projednání kasační stížnosti nezaplacení soudního poplatku za tuto kasační stížnost - srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 9 As 3/2007 - 77, www.nssoud.cz, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, www.nssoud.cz, podle kterého v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků není třeba trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení advokátem.

č. j. 5 Aps 8/2009 - 34

Napadeným usnesením krajský soud zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh stěžovatele na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti usnesení krajského soudu ze dne 22. 4. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 9, neboť stěžovatel nedoložil splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že stěžovatel dne 18. 5. 2009 zaslal krajskému soudu potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, ve kterém v bodě 21 uvedl, že pobírá životní minimum 3126 Kč a příspěvek na bydlení 1345 Kč. Krajský soud v usnesení ze dne 26. 5. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 18, kterým stěžovatele mimo jiné vyzval, aby uhradil soudní poplatek a předložil plnou moc pro advokáta, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, k výše zaslanému formuláři konstatoval, že „pokud tímto stěžovatel žádá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, je třeba doložit skutečnosti tvrzené v bodě 21. tohoto potvrzení požadovanými dokumenty. Druh a výši dávky žadatel doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, …“. Stěžovatel soudu požadované dokumenty nepředložil. Proto krajský soud usnesením ze dne 15. 6. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 22, návrh na osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce zamítl.

Jak již bylo výše uvedeno, v kasační stížnosti stěžovatele ze dne 18. 6. 2009 (došlé krajskému soudu 19. 6. 2009) zcela absentovaly důvody jejího podání. Krajský soud proto usnesením ze dne 16. 9. 2009, č. j. 31 Ca 45/2009 - 29 vyzval stěžovatele ke konkretizaci kasačních důvodů a současně jej poučil, že pokud kasační stížnost nebude ve lhůtě jednoho měsíce doplněna, soud návrh odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 24. 9. 2009. Stěžovatel na výzvu soudu nereagoval a vady kasační stížnosti neodstranil.

Kasační stížnost tak zcela zjevně neodpovídá ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., když svým obsahem vůbec nepolemizuje s formálně napadeným usnesením krajského soudu a tento nedostatek nebyl ve stanovené době odstraněn, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, a pro tento nedostatek nemohlo být v řízení pokračováno, když řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. prosince 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru