Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Aps 5/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo financí
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 Aps 5/2005 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci JUDr. J. Ž., proti žalovanému Ministerstvu financí, Praha 1, Letenská 15, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce - stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2005, č. j. 10 Ca 213/2004 - 15,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. 4. 2005, č. j. 10 Ca 213/2004 - 15 Městský soud v Praze (dále městský soud) odmítl žalobu žalobce podanou u uvedeného soudu dne 3. 11. 2004, podle § 4 odst. 1, písm. c/ zákona č. 150/2002 Sb., (tedy žádal o ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu), v níž jako žalovaného žalobce označil Ministerstvo financí. Městský soud dospěl k závěru, že v daném případě ve smyslu § 82 s. ř. s. neexistuje zásah a není proto dána pravomoc soudu ve věci rozhodnout.

Proti usnesení městského soudu podal kasační stížnost žalobce - nyní stěžovatel (§ 105 odst. 1 s. ř. s.) a to v celém rozsahu a uplatnil v ní důvod podle ustanovení § 102, § 103, odst. 1 písm. a/ s. ř. s. a požadoval projednání věci v souladu s platným právem ČR, ve smyslu žaloby ze dne 30. 10. 2004. Kasační stížnost sepsal dne 3. 6. 2005.

Městský soud usnesením ze dne 23. 6. 2005, č. j. 10 Ca 213/2004 - 21 stěžovatele vyzval, aby odstranil nedostatky své kasační stížnosti, a to aby a/ si zvolil advokáta, nebo aby doložil, že má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, b/ dále, aby uvedl v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, c/ označil účastníky řízení o kasační stížnosti a d/ připojil další vyhotovení kasační stížnosti, aby mohlo být zasláno dalším účastníkům řízení. K odstranění nedostatků uložil stěžovateli lhůtu jednoho měsíce.Toto usnesení doručil městský soud stěžovateli dne 1. 7. 2006.

č. j. 5 Aps 5/2005 - 42

Na výzvu městského soudu reagoval stěžovatel písemností ze dne 6 7.. 2005, v níž uvedl a/ že je absolventem PFJEP Brno a byl mu přiznán titul JUDr., b/ je uvedeno v odvolání, c/ je uvedeno v odvolání, d/ přikládám kasační stížnost ze dne 3. 6. 2005.

Kasační stížnost žalobce ze dne 3. 6. 2005 obsahuje důvod jen odkazem na ustanovení § 102 a § 103 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. Tento soud již judikoval v usnesení ze dne 24. 11. 2004 č. j. 1 Afs 47/2004 - 74, že: „Není důvodem kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., cituje-li stěžovatel toliko zákonný text tohoto ustanovení nebo jeho část, aniž by jej v konkrétní věci specifikoval, a nekonkretizuje-li vady v řízení či vady v právním úsudku, jichž se soud podle stěžovatele dopustil.“. Jako důvod kasační stížnosti nestačí ani odkaz na žalobu, protože se žalobou se vypořádal městský soud v napadeném usnesení. Městský soud stěžovatele vyzval k odstranění vady jeho kasační stížnosti, to je nedostatku důvodů, avšak stěžovatel na tuto výzvu reagoval tak, že vše je v jeho odvolání (zřejmě kasační stížnosti) uvedeno. Tuto vadu kasační stížnosti tedy neodstranil. Neodstranil však ani další nedostatek kasační stížnosti, to je nedostatek zastoupení advokátem, respektive neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Na tuto výzvu městského soudu odpověděl jen tak, že je absolventem PFJEP Brno a byl mu přiznán titul JUDr., avšak tuto jím tvrzenou skutečnost nedoložil příslušným dokladem.

Pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.) a pokud stěžovatel není zastoupen advokátem, respektive neprokáže, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (§ 46 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto takto postupoval, aniž by se zabýval eventuelními dalšími důvody svědčícími pro to, aby kasační stížnost stěžovatele nebyla věcně projednána.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru