Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Aps 1/2008 - 60Usnesení NSS ze dne 31.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad ve Vysokém Mýtě
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Aps 1/2008 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ludmily Valentové, a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. J., proti žalovanému: Finanční úřad ve Vysokém Mýtě, se sídlem ve Vysokém Mýtě, Tůmova 178, o kasační stížnosti Mgr. Hany Zahálkové, advokátky se sídlem v Brně, Příkop 4, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 27. 11. 2007 č. j. 52 Ca 38/2007 - 45,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne ze dne 27. 11. 2007 č. j. 52 Ca 38/2007 - 45 zamítl Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále jen „krajský soud“) žalobu žalobce na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v provádění daňové kontroly na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005.

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že dne 16. 1. 2008 byla krajskému soudu doručena blanketní kasační stížnost, jež byla podána advokátkou Mgr. Hanou Zahálkovou. Dne 14. 5. 2008 byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu.

S ohledem na skutečnost, že ke kasační stížnosti nebyla doložena plná moc udělená osobou oprávněnou k jejímu podání a k zastupování v řízení o ní, tedy žalobcem, a to i když na tuto bylo v příloze kasační stížnosti odkazováno, vyzval krajský soud žalobce usnesením č. j. 52 Ca 38/2007 - 54 ze dne 23. 1. 2008, aby kasační stížnost ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení doplnil a to tak, že předloží plnou moc pro advokátku Mgr. Hanu Zahálkovou a uvedl, v jakém rozsahu kasační stížnost podává. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 19. 3. 2008, Mgr. Zahálkové dne 4. 2. 2008.

Žalobce ani Mgr. Zahálková kasační stížnost v uložené lhůtě nedoplnili.

Nejvyšší správní soud nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji z následujících důvodů:

Dle ustanovení § 102 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Kasační stížnost je ve smyslu výše citovaného ustanovení mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Právo podat kasační stížnost svědčí pouze účastníku řízení, případně zúčastněné osobě. Kasační stížností se nelze domáhat ochrany práv jiného. V daném případě byli oprávněni podat kasační stížnost pouze žalobce, případně žalovaný. Za situace, kdy tato byla podána Mgr. Zahálkovou, která dodatečně nedoložila plnou moc k jejímu podání udělenou osobou oprávněnou, nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) odmítnout, neboť je v daném případě zjevně podána osobou neoprávněnou.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.; žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. července 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru