Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ans 5/2007 - 48Usnesení NSS ze dne 27.06.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníÚřad vlády
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

5 Ans 5/2007 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce F. O., proti žalovanému: Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2007, č. j. 10 Ca 274/2006 - 32,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2007, č. j. 10 Ca 274/2006 - 32, se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 14. 12. 2006, č. j. 10 Ca 274/2006 - 13, Městský soud v Praze (dále městský soud) žalobu žalobce ze dne 28. 8. 2006 proti žalovanému Úřadu vlády ČR odmítl. Městský soud dospěl k závěru, že žalobce v předmětné věci nepodal stížnost na postup žalovaného podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, opravný prostředek určený k ochraně proti nečinnosti žalovaného nevyčerpal, takže v daném případě nejsou splněny podmínky řízení o předmětné žalobě na ochranu nečinnosti správního orgánu, přičemž tento nedostatek podmínek řízení nelze odstranit.

Proti usnesení městského soudu podal kasační stížnost žalobce (dále stěžovatel). V kasační stížnosti tvrdí, že napadené usnesení je nezákonné a úmyslně podvodné. V žalobě je uvedené ustanovení § 126 odst. 1) písm. l), nikoliv e) zákona č. 6/2002 Sb. s povinností předsedy soudu zajišťovat poskytování informací krajským soudem podle zvláštního předpisu, podle zákona č. 106/99 Sb. a to účinně bez průtahů, aby požadované informace byly poskytnuty včas k bezprostřední potřebě a použití.

Usnesením městského soudu ze dne 27. 7. 2007, č.j. 10 Ca 274/20006 – 32 byl stěžovateli ustanoven zástupce advokát Mgr. Markem Sedlákem pro řízení o kasační stížnosti. V odůvodnění tohoto usnesení městský soud uvedl, že je v zájmu stěžovatele, aby svého advokáta neprodleně vyhledal a poskytl mu informace a všechny písemnosti, týkající se této věci.

Proti usnesení městského soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 10 Ca 274/20006 – 32, podal stěžovatel rovněž kasační stížnost a domáhal se jí, aby kasačním soudem byl z napadeného usnesení městského soudu vypuštěn, podle stěžovatele „ zvrácený a perverzní výrok“ tohoto znění: „Je v zájmu žalobce, aby svého advokáta neprodleně vyhledal a poskytl mu informace

č. j. 5 Ans 5/2007 - 49

a všechny písemnosti, týkající se této věci.“ Podle stěžovatele je tento výrok zásahem do povinností advokáta s procesní plnou mocí a indicií, že soud advokátovi zajištění přístupu ke všem správním spisům neumožní.

Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná.

Napadené usnesení městského soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 10 Ca 274/2006 - 32, obsahuje tento výrok: „Soud osvobozuje žalobce od placení soudních poplatků za kasační stížnost a ustanovuje mu zástupcem pro řízení o kasační stížnosti doručené soudu dne 18. 1. 2007 Mgr. Marka Sedláka, advokáta se sídlem Příkop 8. Brno.“ Žádný jiný výrok napadené usnesení neobsahuje. Věta napadená stěžovatelem: „Je v zájmu žalobce, aby svého advokáta neprodleně vyhledal a poskytl mu informace a všechny písemnosti, týkající se této věci.“, je součástí odůvodnění usnesení městského soudu.

Podle § 55 odst. 5 s. ř. s. o usnesení platí přiměřeně ustanovení o rozsudku. Podle § 54 odst. 2 rozsudek … musí obsahovat … výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku …. Ve výroku se uvádí obsah rozhodnutí. Obsahem rozhodnutí v daném případě je, že soud osvobozuje žalobce od placení soudních poplatků za kasační stížnost a ustanovuje mu zástupcem pro řízení o kasační stížnosti doručené soudu dne 18. 1. 2007 Mgr. Marka Sedláka, advokáta. Proto tento obsah rozhodnutí tvoří výrok napadeného usnesení. Věta „Je v zájmu žalobce, aby svého advokáta neprodleně vyhledal a poskytl mu informace a všechny písemnosti, týkající se této věci.“, v sobě neobsahuje žádné rozhodnutí o žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Proto je jen součástí odůvodnění napadeného usnesení městského soudu.

Protože kasační stížnost proti důvodům rozhodnutí soudu je nepřípustná, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a kasační stížnost stěžovatele odmítl.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru