Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 90/2006 - 138Usnesení NSS ze dne 23.04.2007

Způsob rozhodnutípřerušeno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství pro hl. m. Prahu
JUDr. František Hrudka správce konkursní podstaty úpadce INTERKONTAKT Group, a. s.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

5 Afs 90/2006 - 158

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: JUDr. František Hrudka, správce konkursní podstaty úpadce INTERKONTAKT Group, a. s., se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, zast. advokátem JUDr. Františkem Kosíkem, se sídlem AK Vodičkova 30, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hl. město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2005, č. j. 10 Ca 201/2005 - 109,

takto:

I. V řízení přerušeném usnesením ze dne 23. 4. 2007, č. j. 5 Afs 90/2006 - 138 se pokračuje.

II. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 7. 12. 2005 se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 3. 12. 2001, č. j. FŘ 9202/15/01, jakož i rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 9 ze dne 24. 9. 2001, č. j. 195431/01/009513/5916 ve věci vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2001. Krajský soud přitom vycházel z judikatury Ústavního soudu (nálezy sp. zn. I. ÚS 544/02 ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. III. ÚS 648/04 ze dne 28. 7. 2005), v nichž Ústavní soud vyslovil odlišný právní názor, který ve svém stanovisku Sst 2/2003-225 ze dne 29. 4. 2004 vyslovil k otázce nakládání s přeplatky u subjektů nacházejících se v konkursu Nejvyšší správní soud. Krajský soud vyslovil souhlasný názor s judikaturou Ústavního soudu, tedy že ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) zákona o konkursu a vyrovnání je ve vztahu k § 64 odst. 2 věty první a druhé zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále „zákon o správě daní“) speciálním. Není proto přípustné započtení přeplatku na nedoplatek u jiné daně v případě, kdy je na daňového dlužníka prohlášen konkurs.

Podáním ze dne 21. 7. 2008, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 7. 2008 vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

č. j. 5 Afs 90/2006 - 159

Podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2008

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru