Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 53/2012 - 5Usnesení NSS ze dne 14.08.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Afs 53/2012 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: V. K., zast. advokátem JUDr. Rudolfem Skoupým, se sídlem Soudní 1, Svitavy, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2012, č. j. 31 Af 116/2011 - 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce (dále jen stěžovatel) při podání kasační stížnosti proti shora cit. rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek neuhradil, proto byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2012, č. j. 5 Afs 53/2012 - 5 vyzván k jeho úhradě ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. V cit. usnesení byl stěžovatel rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci stěžovatele doručena dne 20. 8. 2012.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel, resp. zástupce stěžovatele ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 14. 8. 2012, č. j. 5 Afs 53/2012 - 5, ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož řízení bylo zastaveno, proto nemá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s).

V Brně dne 3. září 2012

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru