Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 47/2011 - 72Usnesení NSS ze dne 08.12.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Českých Budějovicích
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Afs 47/2011 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: F. V., zastoupený Mgr. Janem Knoblochem, advokátem se sídlem Plzeň, Boettingerova 26, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem České Budějovice, Mánesova 3a, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2011, č. j. 210/11-1100, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 5. 2011, č. j. 10 Af 19/2011 - 37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) zamítl výše uvedeným rozsudkem žalobu žalobce směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2011, č. j. 210/11-1100, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Finančního úřadu v Blatné (dále jen „správce daně“) č. j. 15100/10/106970306843 ze dne 23. 7. 2010, kterým byla žalobci dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 ve výši 80 000 Kč a současně mu byla dle §37b zákona o správě daní a poplatků sdělena povinnost platit penále ve výši 16 000 Kč, a č. j. 15104/10/106970306843 ze dne 23. 7. 2010, kterým byla žalobci dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 ve výši 2250 Kč a současně mu byla dle §37b zákona o správě daní a poplatků sdělena povinnost platit penále ve výši 450 Kč.

Ze soudního spisu vyplývá, že shora uvedený rozsudek byl doručen právnímu zástupci žalobce dne 3. 6. 2011. Kasační stížnost byla datována dne 17. 6. 2011 a podána k poštovní přepravě dne 20. 6. 2011.

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

č. j. 5 Afs 47/2011 - 73

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů, připadá na den, jenž se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení rozsudku krajského soudu právnímu zástupci žalobce - tj. pátek 3. 6. 2011. Ve smyslu § 40 odst. 1 s. ř. s. den následující po dni doručení

je považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 s. ř. s. Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty - tj. dnem doručení, a to na pátek 17. 6. 2011.

Ve smyslu § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byl v daném případě pátek 17. 6. 2011. Podal-li žalobce (dále jen“ stěžovatel“) k poštovní přepravě kasační stížnost v pondělí dne 20. 6. 2011 (č. l. 51), učinil tak po uplynutí zákonné lhůty.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 8. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru